Learning programs


ไผ่ : พืชมหัศจรรรย์

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-2 รูป จากทั้งหมด 2 รูป

ไผ่ เป็นพืชมหัศจรรย์ตระกูลหญ้าที่มีลำต้นตรงและเป็นปล้อง สามารถเจริญเติบโตได้เร็วในภูมิภาคเขตร้อน โดยเฉลี่ยต้นไผ่สูง 4-7 เมตร ภายใน 1 ปี และมีความแข็งแรง/ ยืดหยุ่นสูง อีกทั้งยังเป็นพืชที่มีสีผิวเปลือกที่เงางาม

ไผ่เป็นไม้สารพัดประโยชน์ที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้งานได้ในทุกส่วน เช่น ลำต้นตรงสามารถใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย หรือนำมาใช้จักสานทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ของเล่น ส่วนปล้องกลวงของต้นไผ่สามารถนำมาใช้เป็นกระบอก รางน้ำ ท่อน้ำ รวมถึงทำเครื่องดนตรี