1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. สื่อการเรียนรู้   >  
  5. ชุดอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ถนอมอาหาร: ภูมิปัญญาอาเซียน

สื่อการเรียนรู้

ชุดอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ถนอมอาหาร: ภูมิปัญญาอาเซียน

แกลเลอรี

ชุดอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ถนอมอาหาร: ภูมิปัญญาอาเซียน


 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ ทั้งข้าว ปลาและเกลือที่มีมากมาย ล้วนก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพยายามเก็บรักษาอาหารไว้ให้ได้นานอย่าง เช่น ปลาร้าแม้จะมีกลิ่นแรงแต่รสดีซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของหลายประเทศในประชาคมอาเซียน รวมถึงการทำน้ำปลา