1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. สื่อการเรียนรู้   >  
  5. ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดี”

สื่อการเรียนรู้

ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้ “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดี”

ชุดคู่มือพิชิตองค์ความรู้  “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดี”


 

คู่มือเสริมการเรียนรู้ที่รวบรวมสาระความรู้ การศึกษาและค้นพบความรู้เกี่ยวกับ “ทวารวดี” (พุทธศตวรรษที่ 12-16) นำมาสังเคราะห์เรียบเรียง เสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องราวและพัฒนาการของรัฐทวารวดีที่มีส่วนสำคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย