สื่อการเรียนรู้

เกมเศรษฐียุคสุวรรณภูมิ

เกมเศรษฐียุคสุวรรณภูมิ

 

เกมสอดแทรกความรู้เรื่องเส้นทางการ ค้าโบราณ ชนิดสินค้าที่ค้าขาย ในสมัยสุวรรณภูมิ สภาพภูมิประเทศ ชื่อเมืองท่าการค้าและปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ที่คนในสมัยก่อนต้องประสบ