สื่อการเรียนรู้

สมุดกิจกรรม หรือใบงาน

สมุดกิจกรรม หรือใบงาน

 

เป็นสื่อเสริมให้การเรียนรู้ของเด็กใน พิพิธภัณฑ์ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัด กระบวนการเรียนรู้ และเหมาะสมกับ ความสามารถในเรียนรู้แต่ละช่วงวัย