1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus   >  
  5. Museum inFocus 2015 - นโยบายพหุลักษณ์วัฒนธรรมในงานพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

งานเสวนาวิชาการ Museum inFocus

Museum inFocus 2015 - นโยบายพหุลักษณ์วัฒนธรรมในงานพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

แกลเลอรี

นโยบายพหุลักษณ์วัฒนธรรมในงานพิพิธภัณฑ์สิงคโปร์

26 มิถุนายน 2558 13.30 น.-16.00 น.

คุณชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ นักวิชาการอิสระ

 

พหุลักษณ์ของสิงคโปร์มาจากประชาชนที่อพยพมาจากที่ต่าง ๆ เช่น ชาวจีน ชาวมาเลย์ และ ชาวอินเดีย ในช่วงเวลานั้นซึ่งตอนแรกสิงคโปร์เป็นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐมลายาแต่เกิดปัญหาความไม่ไว้วางใจกันระหว่างเชื้อชาติ จึงนำมาสู่เหตุการณ์ปะทุรุนแรงในช่วง 1964 จนนำมาสู่การ “ขับสิงคโปร์ออกจากสหพันธรัฐมลายาในปี 1965” ก่อนหน้านี้สิงคโปร์ถูกเจ้าอาณานิคมอย่างประเทศอังกฤษ กำหนดแบ่งแยกกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละบริเวณ และมีความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติด้วยกันโดยเฉพาะประชากรเชื้อสายจีนที่มีอยู่มาก จากนั้นพรรคกิจประชาชนจึงต้องการสร้างอุดมการณ์ประชาธิปไตยหลากชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมความรู้สึกของความเป็นชาติสิงคโปร์ ในระยะแรก สิงคโปร์สร้างสังคมพหุเชื้อชาติและพยายามลดทอนอำนาจกลุ่มฝักใฝ่ จีนเป็นใหญ่” เพราะไม่ต้องการให้สิงคโปร์เป็น “จีนที่สาม” ในขณะที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับคนเชื้อชาติมาเลย์ แต่อยู่ในรูปแบบการส่งเสริมความรู้และทักษะเพื่อส่งเสริมให้เป็นแรงงานทัดเทียมกับกลุ่มชาติอื่น โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษในการบริหาร การค้าและการสื่อสารระหว่างชาติพันธุ์...

 

Relate

Museum inFocus 2017 - #ARCHIVE & MUSEUM

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Museum inFocus 2017 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 https://goo.gl/z2h7ux

25 มกราคม 2561

Museum inFocus ครั้งที่ 13-14

วันที่ 6 กันยายน 2561
เวลา 13.30-15.30 / 15.30-17.30
ลงทะเบียนเข้าฟังการเสวนาฟรี

30 สิงหาคม 2561

16-31

มี.ค.-มี.ค.

เรากำลังมองหา วิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ “ต้มยำกุ้งวิทยา : วิชานี้สอนให้รู้อะไร?”

ขอเชิญทุกท่านที่เคยผ่านวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง 2540 มาร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนวิทยากรพิเศษแบ่งปันประสบการณ์ในเสวนาหัวข้อ "ต้มกุ้งวิทยา : วิชานี้สอนให้รู้อะไร?"

23 มีนาคม 2560

30-13

มิ.ย.-ก.ค.

Museum Infocus ครั้งที่ 1 การทำงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ ARCHIVE & MUSEUM

ทำอย่างไรให้งานจดหมายเหตุไม่ได้จบอยู่ที่การจัดเก็บข้อมูลแต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและสื่อสารกับคนรุ่นต่อไปได้? จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร?

5 กรกฎาคม 2560