1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. Museum Academy 2019   >  
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2019

Museum Academy 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2019

มิวเซียมสยาม

<p class="center" style="display: block; margin: 0px auto; text-align: center;"><strong>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2019</strong></p> <p class="center" style="display: block; margin: 0px auto; text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="center" style="display: block; margin: 0px auto; text-align: center;">&nbsp;</p> <p class="center" style="display: block; margin: 0px auto; text-align: center;"><img src="../../upload/content_3530/2019_05/1556760146_648.jpg" alt="" width="700" height="352" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>ประกาศรายชื่อผู้ร่วมชั้นเรียน Museum Academy 2019 ทั้ง 3 หลักสูตร</p> <p>ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมชั้นเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ &ndash; 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.</p> <p>ลงทะเบียนที่ <a href="http://bit.ly/2LJ7E30" target="_blank">http://bit.ly/2LJ7E30</a></p> <p>โครงการฯ จะส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านทางไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์</p> <p>เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ 02 225 2777 ต่อ 431, 432 / 081-927-9328</p> <p>&nbsp;</p> <p class="p1">&nbsp;</p> <p class="p1">&nbsp;</p> <p class="p1"><strong>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมชั้นเรียน</strong><span class="s1"><strong> Museum Academy 2019</strong></span></p> <p class="p1">&nbsp;</p> <p class="p1">&nbsp;</p> <p class="p2"><strong>Lead and learn: creative museum guide' </strong></p> <p class="p1"><strong>โดยพัฒนพงศ์</strong> <strong>มณเฑียร</strong> <strong>และบุณฑริก</strong> <strong>เขมาชีวะ</strong> <strong>ผู้ก่อตั้ง</strong><span class="s1"><strong> Museum Minds </strong></span></p> <p class="p2"><strong>6- 8 </strong><span class="s2"><strong>มิถุนายน</strong></span><strong> 2562</strong><span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span></p> <p class="p1">&nbsp;</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0101 </span>จันทร์แรม&nbsp; ชัยศรี&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ฝ่ายประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0102 </span>จิตติกานต์<span class="s1"> &nbsp;</span>อินต๊ะโมงค์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0103 </span>จีระภา ก้อนใส&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0104 </span>เจิดจ้า&nbsp; รุจิรัตน์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0105 </span>ชนินทร์&nbsp; สาริกภูติ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ<span class="s1"> (</span>อพวช<span class="s1">.)</span></p> <p class="p1"><span class="s1">MA0106 </span>ชลิดา&nbsp; จูงพันธ์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0107 </span>ชลิตา&nbsp; มะลิรส&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;มิวเซียมสยาม</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0108 </span>ญาณิศา&nbsp; ปรักกโมดม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0109 </span>ณชนก&nbsp; ศรีอุทิศ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; สยาม เซอร์เพนทาเรียม</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0110 </span>ณัฎฐธิดา&nbsp; สิทธิดาสิทธิลิขิต&nbsp; &nbsp; &nbsp;ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0111 </span>ทศพร&nbsp; ทองคำ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0112 </span>นภัทร&nbsp; มาลาธรรม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;บรรณาธิการอิสระ</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0113 </span>นวภรณ์&nbsp; สิริทรัพย์อนันต์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ<span class="s1"> (</span>องค์การมหาชน<span class="s1">)</span></p> <p class="p1"><span class="s1">MA0114 </span>บุษบา&nbsp; ตันติพิบูลย์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;อาสาสมัครนำชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0115 </span>ภารดี&nbsp; เพ็ชรทอง&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หอศิลป์สงขลา</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0116 </span>ภูริโชติ&nbsp; โชติพันธุ์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; สยาม เซอร์เพนทาเรียม</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0117 </span>รัชพร&nbsp; อุ่นจิตต์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; มิวเซียมสยาม</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0118 </span>ลัลน์ลลิต&nbsp; เทิดสุธาธรรม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0119 </span>วาริช&nbsp; ชีรานนท์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0120 </span>ศุภกาญจน์<span class="s1"> &nbsp;</span>สุจริต&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0121 </span>สิทธิศักดิ์&nbsp; ฟ้อนรำดี&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; มิวเซียมสยาม</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0122 </span>สินสมุทร&nbsp; ขุนทอง&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; มิวเซียมสยาม</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0123 </span>สิรวีย์&nbsp; เอี่ยมสุดใจ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0124 </span>สิรีพัชร&nbsp; โกยโภไคสวรรค์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0125 </span>สุชีรา&nbsp; เทวะ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0126 </span>สุธิดา&nbsp; สุมณศิริ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0127 </span>อมลยา&nbsp; สุขสงวน&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0128 </span>เอื้องอริน&nbsp; สายจันทร์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p class="p3">&nbsp;</p> <p class="p1"><strong>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมชั้นเรียน</strong><span class="s1"><strong> Museum Academy 2019 </strong></span></p> <p class="p2">&nbsp;</p> <p class="p2"><strong>'How to create a temporary exhibition? </strong><span class="s2"><strong>สร้าง</strong></span> <span class="s2"><strong>นิทรรศการหมุนเวียนอย่างไร</strong></span><strong>' </strong></p> <p class="p1"><strong>โดย</strong> <strong>ทวีศักดิ์</strong> <strong>วรฤทธิ์เรืองอุไร</strong> <strong>และชนน์ชนก</strong> <strong>พลสิงห์</strong></p> <p class="p2"><strong>20-22 </strong><span class="s2"><strong>มิถุนายน</strong></span><strong> 2562</strong></p> <p class="p3">&nbsp;</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0201 </span>กานต์ภพ . ภิญโญ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พิพิธบางลำพู</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0202 </span>จิตสุภา&nbsp; หวังศิริสมบูรณ์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0203 </span>จิราวรรณ<span class="s1"> &nbsp;</span>ศิริวานิชกุล&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0204 </span>จุฬพงษ์&nbsp; พานิชเกรียงไกร&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0205 </span>ฑิชาธร&nbsp; กลั่นเกษร&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0206 </span>ณธช&nbsp; วรพรรุจี&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0207 </span>ณัฐจรัส&nbsp; เองมหัสสกุล&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; สตูดิโอ ไดอะล็อก</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0208 </span>ธรรมิตาว์<span class="s1"> &nbsp;</span>เกษมสำราญกุล&nbsp; &nbsp; &nbsp; ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0209 </span>นภาวดี&nbsp; โรจนธรรม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0210 </span>นำพงศ์&nbsp; ฉิมสุข&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0211 </span>นุชนาฎ&nbsp; แม้นทิม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0212 </span>ปฐมาภรณ์&nbsp; วิโรจน์พันธุ์<span class="s1">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>พลีอาดีสบางกอก</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0213 </span>ปิยะกัลป์&nbsp; ศรีเมือง&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา<span class="s1"> (</span>ท้องฟ้าจำลอง<span class="s1">)</span></p> <p class="p1"><span class="s1">MA0214 </span>ปิยาภรณ์ อรมุต&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0215 </span>ภัทรภร&nbsp; ภู่ทอง&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0216 </span>เมธาพร&nbsp; สิงหนันท์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0217 </span>รณกฤต&nbsp; โรจน์ยินดีเลิศ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; นักสื่อสารวิทยาศาสตร์</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0218 </span>วราพร&nbsp; อนันตประยูร&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0219 </span>วลัย&nbsp; บุปผา&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;นักเขียนและผู้ผลิตสารคดีอิสระ</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0220 </span>วิชญ์ธนา&nbsp; ธารจินดาวงศ์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0221 </span>ศรานนท์&nbsp; เจริญสุข&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; สยาม เซอร์เพนทาเรียม</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0222 </span>สุชาดา&nbsp; คำหา&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0223 </span>สุรเวช&nbsp; สุธีธร&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0224 </span>เหมือนพิมพ์<span class="s1"> &nbsp;</span>สุวรรณกาศ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0225 </span>อภิชาติ&nbsp; ส่องแสงจันทร์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0226 </span>อมรเทพ&nbsp; สันติอโนทัย&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ<span class="s1"> (</span>สวนโมกข์กรุงเทพ<span class="s1">)</span></p> <p class="p1"><span class="s1">MA0227 </span>อานนท์&nbsp; ชวาลาวัณย์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน<span class="s1"> (iLaw)</span></p> <p class="p1"><span class="s1">MA0228 </span>อาภาพัชร์<span class="s1">&nbsp;&nbsp;</span>ใจอินทร์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;คินใจ คอนเทมโพรารี</p> <p class="p3">&nbsp;</p> <p class="p3">&nbsp;</p> <p class="p1"><strong>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมชั้นเรียน</strong><span class="s1"><strong> Museum Academy 2019</strong> </span></p> <p class="p1">&nbsp;</p> <p class="p1"><span class="s1"><strong>Startup Museum 101' </strong></span><strong>การตลาดในงานพิพิธภัณฑ์</strong></p> <p class="p1"><strong>โดย ศาสตราจารย์วิทวัส</strong> <strong>รุ่งเรืองผล</strong> <strong>และรศ</strong><span class="s1"><strong>.</strong></span><strong>ดร</strong><span class="s1"><strong>.</strong></span><strong>พัฒน์นรี</strong> <strong>ศรีศุภโอฬาร</strong> <strong>คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี</strong> <strong>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</strong></p> <p class="p2"><strong>27-29 </strong><span class="s2"><strong>มิถุนายน</strong></span><strong> 2562 </strong></p> <p class="p3">&nbsp;</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0301 </span>กชพรรณ&nbsp; บุญราศรี &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0302 </span>กมลลักษณ์&nbsp; วงษ์โก&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0303 </span>จอมนาง&nbsp; คงรัตน์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0304 </span>จารุณี&nbsp; แย้มชื่น&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;มิวเซียมสยาม</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0305 </span>ชนัตถ์&nbsp; วัฒนา&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ซีวีเอ็น อาร์ต เซ็นเตอร์<span class="s1"> 1968</span></p> <p class="p1"><span class="s1">MA0306 </span>ชรรร&nbsp; ลันสุชีพ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; มิวเซียมสยาม</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0307 </span>ชลดา&nbsp; พันธุ์ภักดีดิสกุล&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0308 </span>ชวันธร . มงคลเลิศลพ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;สำนักงานอุทยานการเรียนรู้</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0309 </span>ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0310 </span>ตะวัน . ทองเอี่ยม&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; เลอฟีเน็คซ์</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0311 </span>ธิดารัตน์ นาคบุตร&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ปาตานี อาร์ตสเปซ</p> <p class="p1">(คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0312 </span>นภาพรรณ<span class="s1"> &nbsp;</span>อนันตเจริญ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0313 </span>นริศรา สื่อไพศาล&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ว๊อยซ์ ออนไลน์</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0314 </span>นิรมล&nbsp; เรืองสอาด&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;สถาบินวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0315 </span>เบญจวรรณ<span class="s1"> &nbsp;</span>พลประเสริฐ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0316 </span>ประภัสสร<span class="s1"> &nbsp;</span>พานชาตรี&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพและบ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0317 </span>ปวัตนสวัสดิ์<span class="s1"> &nbsp;</span>สวัสดิวัตน์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ไร้ท์แมน</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0318 </span>ปารณัฐ&nbsp; สุขสุทธิ์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;หอประวัติศาสตร์สุขภาพ</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0319 </span>พรพัฒน์&nbsp; สัธนรักษาเวศ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0320 </span>พรรณรวี&nbsp; ปริปุณณะ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;หอภาพถ่ายล้านนา เชียงใหม่</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0321 </span>พิมพ์สุจี&nbsp; ศรีสุวรรณ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0322 </span>ภาสินี&nbsp; ญาโณทัย&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; บ้านหมอหวาน</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0323 </span>เรวดี&nbsp; คงสุวรรณ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;คณะวิเทศศึกษา&nbsp; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0324 </span>วรรัตน์&nbsp; ชัยชนะ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; สถาบันพระปกเกล้า</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0325 </span>วรินทรา&nbsp; บุญชัย&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0326 </span>วริศรา&nbsp; บ่อเกิด&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0327 </span>โสมสุดา&nbsp; เปี่ยมสัมฤทธิ์&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ศุภโชค ดิ อาร์ตเซนเตอร์</p> <p class="p1"><span class="s1">MA0328 </span>อาจรีย์&nbsp; จุลาสัย&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>