สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. Museum Academy 2019   >  
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2019

Museum Academy 2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2019

มิวเซียมสยาม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2019

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ร่วมชั้นเรียน Museum Academy 2019 ทั้ง 3 หลักสูตร

ผู้มีรายชื่อลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมชั้นเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.

ลงทะเบียนที่ http://bit.ly/2LJ7E30

โครงการฯ จะส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านทางไปรษณีย์อิเลกทรอนิกส์

เมื่อท่านลงทะเบียนแล้วเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ 02 225 2777 ต่อ 431, 432 / 081-927-9328

 

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมชั้นเรียน Museum Academy 2019

 

 

Lead and learn: creative museum guide'

โดยพัฒนพงศ์ มณเฑียร และบุณฑริก เขมาชีวะ ผู้ก่อตั้ง Museum Minds

6- 8 มิถุนายน 2562 

 

MA0101 จันทร์แรม  ชัยศรี               ฝ่ายประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

MA0102 จิตติกานต์  อินต๊ะโมงค์        พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

MA0103 จีระภา ก้อนใส                ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

MA0104 เจิดจ้า  รุจิรัตน์                  พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม

MA0105 ชนินทร์  สาริกภูติ               พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

MA0106 ชลิดา  จูงพันธ์                   คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MA0107 ชลิตา  มะลิรส                   มิวเซียมสยาม

MA0108 ญาณิศา  ปรักกโมดม           คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

MA0109 ณชนก  ศรีอุทิศ                  สยาม เซอร์เพนทาเรียม

MA0110 ณัฎฐธิดา  สิทธิดาสิทธิลิขิต     ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

MA0111 ทศพร  ทองคำ                   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

MA0112 นภัทร  มาลาธรรม               บรรณาธิการอิสระ

MA0113 นวภรณ์  สิริทรัพย์อนันต์         ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

MA0114 บุษบา  ตันติพิบูลย์               อาสาสมัครนำชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

MA0115 ภารดี  เพ็ชรทอง                  หอศิลป์สงขลา

MA0116 ภูริโชติ  โชติพันธุ์                สยาม เซอร์เพนทาเรียม

MA0117 รัชพร  อุ่นจิตต์                    มิวเซียมสยาม

MA0118 ลัลน์ลลิต  เทิดสุธาธรรม         นักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

MA0119 วาริช  ชีรานนท์                   พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

MA0120 ศุภกาญจน์  สุจริต               สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์

MA0121 สิทธิศักดิ์  ฟ้อนรำดี              มิวเซียมสยาม

MA0122 สินสมุทร  ขุนทอง                มิวเซียมสยาม

MA0123 สิรวีย์  เอี่ยมสุดใจ               พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

MA0124 สิรีพัชร  โกยโภไคสวรรค์       องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

MA0125 สุชีรา  เทวะ                      พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย

MA0126 สุธิดา  สุมณศิริ                  ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

MA0127 อมลยา  สุขสงวน                คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MA0128 เอื้องอริน  สายจันทร์            ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมชั้นเรียน Museum Academy 2019

 

'How to create a temporary exhibition? สร้าง นิทรรศการหมุนเวียนอย่างไร'

โดย ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร และชนน์ชนก พลสิงห์

20-22 มิถุนายน 2562

 

MA0201 กานต์ภพ . ภิญโญ               พิพิธบางลำพู

MA0202 จิตสุภา  หวังศิริสมบูรณ์         พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

MA0203 จิราวรรณ  ศิริวานิชกุล           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

MA0204 จุฬพงษ์  พานิชเกรียงไกร        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MA0205 ฑิชาธร  กลั่นเกษร                คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MA0206 ณธช  วรพรรุจี                    หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

MA0207 ณัฐจรัส  เองมหัสสกุล            สตูดิโอ ไดอะล็อก

MA0208 ธรรมิตาว์  เกษมสำราญกุล      ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

MA0209 นภาวดี  โรจนธรรม               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MA0210 นำพงศ์  ฉิมสุข                    พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

MA0211 นุชนาฎ  แม้นทิม                  ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ

MA0212 ปฐมาภรณ์  วิโรจน์พันธุ์           พลีอาดีสบางกอก

MA0213 ปิยะกัลป์  ศรีเมือง                 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)

MA0214 ปิยาภรณ์ อรมุต                  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

MA0215 ภัทรภร  ภู่ทอง            โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

MA0216 เมธาพร  สิงหนันท์                 พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

MA0217 รณกฤต  โรจน์ยินดีเลิศ            นักสื่อสารวิทยาศาสตร์

MA0218 วราพร  อนันตประยูร               มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

MA0219 วลัย  บุปผา                         นักเขียนและผู้ผลิตสารคดีอิสระ

MA0220 วิชญ์ธนา  ธารจินดาวงศ์            อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ

MA0221 ศรานนท์  เจริญสุข                  สยาม เซอร์เพนทาเรียม

MA0222 สุชาดา  คำหา                       พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

MA0223 สุรเวช  สุธีธร                ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา และ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

MA0224 เหมือนพิมพ์  สุวรรณกาศ           พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

MA0225 อภิชาติ  ส่องแสงจันทร์              สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

MA0226 อมรเทพ  สันติอโนทัย               หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

MA0227 อานนท์  ชวาลาวัณย์                โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

MA0228 อาภาพัชร์  ใจอินทร์                 คินใจ คอนเทมโพรารี

 

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมชั้นเรียน Museum Academy 2019

 

Startup Museum 101' การตลาดในงานพิพิธภัณฑ์

โดย ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล และรศ.ดร.พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27-29 มิถุนายน 2562

 

MA0301 กชพรรณ  บุญราศรี               หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

MA0302 กมลลักษณ์  วงษ์โก                พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

MA0303 จอมนาง  คงรัตน์                   พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์

MA0304 จารุณี  แย้มชื่น                     มิวเซียมสยาม

MA0305 ชนัตถ์  วัฒนา                       ซีวีเอ็น อาร์ต เซ็นเตอร์ 1968

MA0306 ชรรร  ลันสุชีพ                      มิวเซียมสยาม

MA0307 ชลดา  พันธุ์ภักดีดิสกุล            หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

MA0308 ชวันธร . มงคลเลิศลพ            สำนักงานอุทยานการเรียนรู้

MA0309 ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

MA0310 ตะวัน . ทองเอี่ยม                  เลอฟีเน็คซ์

MA0311 ธิดารัตน์ นาคบุตร                  ปาตานี อาร์ตสเปซ

(คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)

MA0312 นภาพรรณ  อนันตเจริญ            พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

MA0313 นริศรา สื่อไพศาล                   ว๊อยซ์ ออนไลน์

MA0314 นิรมล  เรืองสอาด                   สถาบินวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

MA0315 เบญจวรรณ  พลประเสริฐ           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย

MA0316 ประภัสสร  พานชาตรี               ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพและบ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์

MA0317 ปวัตนสวัสดิ์  สวัสดิวัตน์            ไร้ท์แมน

MA0318 ปารณัฐ  สุขสุทธิ์                     หอประวัติศาสตร์สุขภาพ

MA0319 พรพัฒน์  สัธนรักษาเวศ             โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

MA0320 พรรณรวี  ปริปุณณะ                 หอภาพถ่ายล้านนา เชียงใหม่

MA0321 พิมพ์สุจี  ศรีสุวรรณ                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

MA0322 ภาสินี  ญาโณทัย                    บ้านหมอหวาน

MA0323 เรวดี  คงสุวรรณ                     คณะวิเทศศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

MA0324 วรรัตน์  ชัยชนะ                      สถาบันพระปกเกล้า

MA0325 วรินทรา  บุญชัย                     องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศ

MA0326 วริศรา  บ่อเกิด                      หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

MA0327 โสมสุดา  เปี่ยมสัมฤทธิ์             ศุภโชค ดิ อาร์ตเซนเตอร์

MA0328 อาจรีย์  จุลาสัย                      พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ