ASEAN Museum Forum 2018 | Museum Media

Call for Abstracts | ASEAN Museum Forum 2018

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ในอาเซียน
Museum Media
: Connecting Museums, Converging People
สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน

1-2 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 


มิวเซียมสยาม ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฟิลิปปินส์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก  และสถาบันเกอเธ่ จะจัดการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้กรอบแนวคิด "Museum Media: Connecting Museums, Converging People / สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน" การประชุมนี้จะจัดขึ้นที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ในวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ ภายใต้ประเด็นที่ให้ความสนใจในการสำรวจ ถกเถียง และแบ่งปันประสบการณ์ มีดังต่อไปนี้

 

1. สื่อพิพิธภัณฑ์เพื่อคนทุกคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    Museum Media, Universal Access, and Lifelong Learning

2. สื่อพิพิธภัณฑ์และการคิดเชิงวิพากษ์
    Museum Media and Promotion of Critical Thinking

3. สื่อพิพิธภัณฑ์กับการพัฒนาผู้เข้าชม
    Museum Media and Audience Development

4. สื่อพิพิธภัณฑ์กับสร้างพื้นที่และการพัฒนาสังคม
    Museum Media and Social Engagement and Development

5. สื่อพิพิธภัณฑ์กับและการจัดเก็บ สงวนรักษา อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรม
    Museum Media for Collection Management, Conservation and Cultural Dissemination

6. เกมส์เพื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมอื่นๆ
    Game-Based Learning and other Innovations

7. ศิลปะสื่อผสมในนิทรรศการและกิจกรรม
    Multi-Media Art in Exhibitions and Public Programs

8. ข้อท้าทายทางจริยธรรมและประเด็นอ่อนไหวในการใช้สื่อพิพิธภัณฑ์
    Ethical Challenges and Difficult Issues in Museums

 

กำหนดการ

ส่งบทคัดย่อภาษาไทยในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ความยาวไม่เกิน 1 หน้า สำหรับภาษาไทย หรือความยาว 500 คำ สำหรับภาษาอังกฤษ รูปแบบอักษร Cordia New ขนาดอักษร 16 ระบุรายละเอียด ดังนี้

 

• บทคัดย่อประกอบด้วย ชื่อหัวข้อ, จุดประสงค์การวิจัย, วิธีการศึกษา พร้อมผลและบทสรุป (ถ้ามี)
• ชื่อผู้เขียน ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานศึกษา
• หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและอีเมล

 

ส่งบทคัดย่อมาที่ museumforum2018@gmail.com ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และจะประกาศตอบรับบทคัดย่อภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ทางอีเมลและเว็บไซต์ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงาน ต้องส่งโครงร่างการนำเสนอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ต้องเป็นบทคัดย่อที่เขียนขึ้นใหม่และไม่เคยนำเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน

 

ปิดรับบทคัดย่อ
25 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศผลตอบรับบทคัดย่อ
31 พฤษภาคม 2561

 

ประกาศกำหนดการประชุมฯ
25 มิถุนายน 2561

 

ส่งโครงร่างการนำเสนอ
30 มิถุนายน 2561

 

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
1 กรกฎาคม 2561

 

การประชุมวิชาการ
1-2 สิงหาคม 2561

 

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-225-2777 ต่อ 101 เวลา 10.00 น.-17.00 น.
e-mail : museumforum2018@gmail.com
www.museumsiam.org

 

ดาวน์โหลดเอกสาร Call for Abstracts (PDF) ภาษาไทย - ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลดเอกสาร Call for Abstracts (PDF) English - Download File
Relate

Museum inFocus 2016 - ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล

ปัจจุบันคนไทยใช้เวลากับการออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ และเข้าถึงสมาร์ทโฟนเป็นหลักโดยเฉลี่ยใช้เวลา 5.7 ชั่วโมงต่อวัน

8 กันยายน 2559

[Video] Using Intangible Cultural Heritage to Move Beyond The Museum

2nd August 2016 | 14.30-16.00
Using Intangible Cultural Heritage to Move Beyond The Museum
Tara Gujadhur
Co-Director, Traditional Arts and Ethnology Centre, Laos PDR

26 ธันวาคม 2560

[Video] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Museum Forum 2017

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-9.30 น.
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์
Museum Forum 2017 | MUSEUM EDUCATION NOW!

26 ธันวาคม 2560

[Video] Cultural Heritage at Your Fingerprints in The Mobile-first World

2nd August 2016 | 13.00-14.30
Cultural Heritage at Your Fingerprints in The Mobile-first World
Ksenia Duxfield-Karyakina

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2015 - พิพิธภัณฑ์ในงานอนุรักษ์ชุมชน

“พิพิธภัณฑ์” ใน “งานอนุรักษ์ชุมชน” คำสองคำนี้มีจุดเชื่อมกันตรงไหน การตีความของสองคำนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์กันได้ ถ้าพิพิธภัณฑ์อยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์อาจเป็นส่วนหนึ่งของงานอนุรักษ์ชุมชน ต้นกำเนิดแรก ๆ ของพิพิธภัณฑ์ในงานอนุรักษ์ชุมชนมาจากปร

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2015 - ASEA(R)N : การตีความอาเซียนจากหู

วลีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อการบรรยายจบลง “คนทำงานเสียง ก็อย่าฟังแค่เสียง” ความหมายของประโยคนี้ทำให้ทุกคนต้องหันมาตีความว่า แล้วเราจะทำงานกันอย่างไร เสียงเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม แล้วถ้าเรานำเสียงในอาเซียนมารวมกัน เสียงจะกลายเป็นรูปธรรมเลยไหม ในปัจจุบัน เสียงมาได้

26 สิงหาคม 2559

Museum inFocus 2016 - ท้องถิ่น ‘in’ Museum

ท้องถิ่น ‘in’ Museum เป็นปรากฏการณ์โหยหาอดีตกับ “ความต้องการด้านพิพิธภัณฑ์” ซึ่งคนในชุมชนปัจจุบันต้องการจะรื้อฟื้นอดีตที่เคยรุ่งเรืองของชุมชนตัวเองเพื่อแสดงต่อคนภายนอกให้รู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้น

8 กันยายน 2559