Museum Forum 2017 | Museum Education NOW!

[Video] Education Within & Beyond Museum Walls...

Museum Forum 2017 | Museum Education NOW!

Agenda, Practice, Conflict and Solution

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30-10.30 น. 

ปาฐกถา เราทำพิพิธภัณฑ์ในแบบที่เราเรียนรู้ : เรื่องเล่าในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาและนิทรรศการ (English)

Education Within & Beyond Museum Walls : A Singapore Case Study

โดย Mr.Alvin Tan Assistant Chief Executive-Policy and Community,

National Heritage Board, Singapore

 

 

คณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติสิงคโปร์ (National Heritage Board, Singapore) เห็นว่าการศึกษามีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงผู้ชมและช่วยให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อหาของพิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์สถาน และมรดกทางวัฒนธรรม ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น การศึกษามีความสำคัญต่อการปลูกฝังสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของชาติและเสริมให้อัตลักษณ์ของชาติเข้มแข็งขึ้นในหมู่นักเรียนและชาวสิงคโปร์ทั่วไป

 

ภายใต้กรอบการให้การศึกษา คณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติสิงคโปร์ อาศัยกลยุทธ์ 3 ประการ ดังนี้

1) ส่งเสริมให้ใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมเพื่อเป็นทรัพยากรการเรียนรู้อย่างแท้จริง

2) พัฒนาโครงการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะแก่โรงเรียน

3) สร้างศักยภาพทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกันอย่างยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์เหล่านั้นจึงได้พัฒนาโครงการการศึกษาที่ได้รับรางวัลมากมาย และได้กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อวัดประสิทธิภาพของโครงการต่างๆ

 

ปาฐกถานี้จะแนะนำให้รู้จักกับกุลยุทธ์ทางการศึกษาและโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติสิงคโปร์ ที่สร้างขึ้นมาสำหรับโรงเรียนและนักเรียนพร้อมทั้งจะแบ่งปันเป้าหมายของการเรียนรู้และข้อท้าทายที่เผชิญอยู่ในขณะที่พัฒนาและนำโครงการเหล่านี้ไปใช้จริง

 

 

สไลด์บรรยายของวิทยากร

 

Relate

Museum inFocus 2015 - ละคร(บน)เวทีพิพิธภัณฑ์

มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่า “พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ระดับไหน” “ละครสามารถสร้างการเรียนรู้ได้แบบไหน” คำตอบ คือ การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มาพร้อมกันและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ละครจึงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งและถ้านำละครเข้ามาจัดใน

26 สิงหาคม 2559

[Video] Using Intangible Cultural Heritage to Move Beyond The Museum

2nd August 2016 | 14.30-16.00
Using Intangible Cultural Heritage to Move Beyond The Museum
Tara Gujadhur
Co-Director, Traditional Arts and Ethnology Centre, Laos PDR

26 ธันวาคม 2560

06-03

ก.ค.-ส.ค.

Museum Forum 2017 : Museum Education NOW! Agenda, Practice, Conflict and Solution

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Education NOW! ชวนทุกท่านมาสำรวจหลากประเด็นเรื่องพิพิธภัณฑ์และการศึกษา ทำความเข้าใจปัญหา อุปสรรค และหาทางออกร่วมกัน

18 กรกฎาคม 2560

[Video] 70 Years after Malraux's Museums Without Walls...

3rd August 2016 | 14.30-16.00
70 Years after Malraux's Museums Without Walls: Its Inspiration and Resonance to Museum Practice in The Philippines
Dr. Ana Maria Theresa P.Labrador
Assistant Director, National Museum of the Philippines

26 ธันวาคม 2560

กำหนดการประชุม ASEAN Museum Forum 2018 | Museum Media

Museum Media: Connecting Museums, Converging People

27 กรกฎาคม 2562