1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. Museum Forum 2017 | Museum Education NOW!   >  
  5. การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ | Museum Forum 2017

Museum Forum 2017 | Museum Education NOW!

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ | Museum Forum 2017

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

Museum Forum 2017

 Museum Education NOW!

 Agenda, Practice, Conflict and Solution

 

 

แกะปมแก้ปัญหางานการศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไทย

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น.

ขอเชิญร่วมส่งบทคัดย่อ

ประเด็นที่ให้ความสนใจในการสำรวจ ถกเถียง และแบ่งปันประสบการณ์ มีดังต่อไปนี้

 

I งานการศึกษาของพิพิธภัณฑ์และความเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาหลัก

ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษาหลักและพิพิธภัณฑ์ในระดับต่างๆ

-การจัดการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ให้สอดรับกับหลักสูตรการศึกษา

-การทำงานร่วมกันระหว่างนักการศึกษาและครู

-การใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้ในระบบการศึกษา

-การจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ในช่วงวัยต่างๆ

-การจัดการเรียนรู้ให้พิพิธภัณฑ์ให้เป็นทางเลือกของระบบการศึกษา

 

II พิพิธภัณฑ์ในฐานะการศึกษานอกระบบ (non formal education, life-long learning) และแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ในฐานะแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย/แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต พิพิธภัณฑ์สามารถจัดการเรียนรู้ หรือร่วมเรียนรู้กับสังคมได้อย่างไร

-การจัดการเรียนรู้นอกระบบผ่านพิพิธภัณฑ์

-การสร้างการเรียนรู้ระหว่างพิพิธภัณฑ์และชุมชนลักษณะต่างๆ

-ข้อจำกัดและการส่งเสริมศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบสำหรับคนกลุ่มต่างๆ

-พิพิธภัณฑ์และการสร้างการเรียนรู้ให้กลุ่มครอบครัว

-เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงวัย ในพิพิธภัณฑ์

-พิพิธภัณฑ์และการเข้าถึงกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงพิพิธภัณฑ์ เช่น ผู้อพยพ คนชายขอบ คนด้อยโอกาส

-การสร้างการเรียนรู้ให้ผู้ที่มีข้อจำกัดทางกายภาพ

 

III การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆของพิพิธภัณฑ์ สามารถทำได้ในรูปแบบใดบ้าง

-การออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์

-การวัดผลการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์

-การวิจัยผู้ชม/ การวิจัยโปรแกรมการศึกษา

 

IV บุคลากรด้านการศึกษากับงานพิพิธภัณฑ์

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่ทำงานด้านการศึกษา ทั้งในพิพิธภัณฑ์เอง และระหว่างพิพิธภัณฑ์กับองค์ประกอบอื่นๆในสังคม

-บทบาทครูกับงานพิพิธภัณฑ์

-บทบาท/ การทำงานของนักการศึกษาในพิพิธภัณฑ์

-ภัณฑารักษ์กับนักการศึกษา

 

V พิพิธภัณฑ์และการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

พิพิธภัณฑ์สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไรบ้าง

-การสร้างพลังร่วมระหว่างพิพิธภัณฑ์และชุมชนต่างๆ

-การสร้างการเรียนรู้ใน “คุณค่า” ต่างๆ เช่น ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่าเทียม ความดี ความงาม ความเลื่อมล้ำทางสังคม สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน ฯลฯ

 

VI การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้

ว่าด้วยแนวคิดและประสิทธิภาพในการใช้สื่อชนิดต่างๆเพื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ เช่น

-วัตถุจัดแสดง

-ดิจิทัล

-เกม

-ละคร

-สื่อเรียนรู้ที่จับต้องได้

-ภาพยนตร์

-สิ่งพิมพ์

-สื่อปฏิสัมพันธ์ (interactive media)

-สื่อออนไลน์

 

กำหนดการสำคัญ

 

ส่งบทคัดย่อภาษาไทยในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ความยาวไม่เกิน 2 หน้า

รูปแบบอักษร Cordia New ขนาดอักษร 16 ระบุรายละเอียด ดังนี้

-บทคัดย่อประกอบด้วย ชื่อหัวข้อ, จุดประสงค์การวิจัย, วิธีการศึกษา พร้อมผลและบทสรุป (ถ้ามี)

-ชื่อผู้เขียน ตำแหน่ง หน่วยงานต้นสังกัด หรือสถานศึกษา

-หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและอีเมล

 

ส่งบทคัดย่อมาที่ museumforum2017@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และจะทำการประกาศตอบรับบทคัดย่อภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ทางอีเมลและเว็บไซต์ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงาน ต้องส่งบทความขนาด 15-20 หน้า/โครงร่างการนำเสนอภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ ต้องเป็นบทคัดย่อและบทความที่เขียนขึ้นใหม่และไม่เคยเสนอหรือตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน

-ประกาศรับบทคัดย่อ  (30 มีนาคม 2560)

-ปิดรับบทคัดย่อ  (15 พฤษภาคม 2560)

-ประกาศผลตอบรับบทคัดย่อ  (5 มิถุนายน 2560)

-ประกาศกำหนดการประชุมฯและเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  (5 กรกฎาคม 2560)

-ส่งบทความ 15-20 หน้า  (7 กรกฎาคม 2560)

-การประชุมวิชาการ  (2-3 สิงหาคม 2560)

 

สอบถามเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-225-2777 ต่อ 420 หรือ 081-927-9328 เวลา 10.00 น.-17.00 น.

e-mail : museumforum2017@gmail.com

website : museumsiam.org

 

 

ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Museum-Forum-2017_Detail

ประเภท: .pdf ขนาด: 170.99 KB

Museum_Forum_2017_Poster

ประเภท: .pdf ขนาด: 2.76 MB

Relate

Call for Abstracts | ASEAN Museum Forum 2018

Museum Media
1-2 August 2018

8 กรกฎาคม 2561

[Video] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Museum Forum 2017

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-9.30 น.
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์
Museum Forum 2017 | MUSEUM EDUCATION NOW!

26 ธันวาคม 2560

กำหนดการประชุม ASEAN Museum Forum 2018 | Museum Media

Museum Media: Connecting Museums, Converging People

27 กรกฎาคม 2562

Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์ เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง

8 กันยายน 2559

[Video] We make the Museum as We Learn...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30-10.30 น.
ปาฐกถา เราทำพิพิธภัณฑ์ในแบบที่เราเรียนรู้ : เรื่องเล่าในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาและนิทรรศการ

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2016 - หา ‘เรื่อง’ : กระบวนการสร้างเนื้อหาในนิทรรศการ

หา ‘เรื่อง’ : กระบวนการสร้างเนื้อหาในนิทรรศการ เริ่มจากนิยามของคำต่าง ๆ ที่มีความหมายเข้ากับเรื่องนี้

8 กันยายน 2559

Museum inFocus 2016 - พฤติกรรมผู้ชม สังคม 10 วิ !!!

ปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไป การใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือหลักในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต สังคมไทยใช้โดยเฉลี่ย 27% ต่อวัน

8 กันยายน 2559