สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. Museum Academy 2016   >  
  5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2016

Museum Academy 2016

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2016

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2016

รายชื่อผู้ร่วมหลักสูตร Museum Academy

 

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อด้านล่างลงทะเบียน http://goo.gl/forms/RqQgu2Vh6yzqtr5G2

ภายในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ภายในเวลา 12.00 น.

 

 

I

รื้อ สร้าง งานพิพิธภัณฑ์: การวางแผนพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่

(Introduction to ‘new museology’ & museum planning)

 

MA0101 ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า

MA0102 ธานี ขินชูศักดิ์

MA0103 นุชนาฎ แม้นทิม

MA0104 วลัยรุจี วิเชียรทวี

MA0105 ณัฐวีร์ บุญญศิริ

MA0106 สุธาทิพย์ กาวิเนตร

MA0107 ชนัตถ์ วัฒนา

MA0108 ศนิษา เศรษฐกำเนิด

MA0109 จรรยาภรณ์ ไมตรีจิตต์

MA0110 อารยา อัมระปาล

MA0111 นุชชิรา สมุทรประภูต

MA0112 สุรีย์ ขวัญบัว

MA0113 สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ

MA0114 ชยานนท์ โสวัณณะ

MA0115 ศิริมาลย์ วัฒนา

MA0116 กษิดิ์เดช มาลีหอม

MA0117 สักก์สีห์ พลสันติกุล

MA0118 ปิยลดา ทวีปรังษีพร

MA0119 จักรกริช ฉิมนอก

MA0120 นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์

 

สำรอง

MA0121 อัฐพงษ์ บุญสร้าง

MA0122 กานต์ภพ ภิญโญ

 

 

 

II

งานการศึกษาสำหรับพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21

(Museum Education)

 

MA0201 บุรินทร์ สิงห์โตอาจ

MA0202 ปทุมมา บำเพ็ญทาน

MA0203 สุรพล บุญลือ

MA0204 วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์

MA0205 อุรฉัตร อุมาร์

MA0206 สุริยา สิงเห

MA0207 วิภาดา ศุภรัฐปรีชา

MA0208 อัญญารัตน์ ธราวรรณ

MA0209 พิยดา ทองประเสริฐ

MA0210 เมธาวี กิตติอาภรณ์พล

MA0211 พงศ์ภัค งามเลิศ

MA0212 แสงทิวา นราพิชญ์

MA0213 อานุภาพ สกุลงาม

MA0214 ปุญญิศา ศรีเสน่ห์

MA0215 พิมพ์อร นทกุล

MA0216 นันทมนต์ กู้ตลาด

MA0217 ศุภกร หงษ์ทอง

MA0218 นิชนันท์ กลางวิชัย

MA0219 วรฉัตร วาทะพุกกณะ

MA0220 พจวรรณ พันธ์จินดา

 

สำรอง

MA0221 ชัญญาภัค ทองจันทร์เทพ

MA0222 จุฬาลักษณ์ คำแก้ว

 

 

 

III

ปฏิบัติการ ‘สวย’ ด้วย ‘แสง’ (Lighting Design for Exhibition)

 

MA0301 ประภัสสร พานชาตรี

MA0302 อมรฉัฐ เสริมชีพ

MA0303 ธนพร ชัยวุฒิศักดิ์

MA0304 ภัทรีพันธุ์ พันธุ

MA0305 ตฤณ พูลทรัพย์

MA0306 สุดาทิพย์ พิพัฒน์ฐากร

MA0307 บดี บุดดา

MA0308 ภานุวัฒน์ ฤกษโสภี

MA0309 นงนภัส จำนง

MA0310 รินรดา ณ เชียงใหม่

MA0311 ศิว์วิช หงษ์จินดาเกศ

MA0312 วิทยา จันมา

MA0313 ชิดชนก ถิ่นทิพย์

MA0314 รักษิณา ประมวลกูล

MA0315 นภัทร พิลึกนา

MA0316 ชนิสา ทองเย็น

MA0317 อังศดา โสภณานนท์

MA0318 วริษฐา ไกรวีร์

MA0319 อนิรุทธ รุ่งแจ้ง

MA0320 วรรณวิษา วรวาท

 

สำรอง

MA0321 มานิตา สุวรรณวงศ์พร

MA0322 อารยา วิริยะชัยพร

 

 

 

IV

"‘เขียน’ อย่างไรในนิทรรศการ?

(How to write an exhibition ‘TEXT’?)"

 

MA0401 สุภัทรา บุญปัญญโรจน์

MA0402 ภัทรพงศ์ ชูเศษ

MA0403 สุพัดชา ถนอมสัตย์

MA0404 เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ

MA0405 นำพงศ์ ฉิมสุข

MA0406 ปภัสสร ครั่งกระโทก

MA0407 อริศรา เจษฎาพงศ์ภักดี

MA0408 ภานุพันธ์ วีรภูษิต

MA0409 ภัทรอนงค์ สิรีพิพัฒน์

MA0410 ธัญญธร ใจหนัก

MA0411 กันต์กนิษฐ์ มิตรภักดี

MA0412 สุพรรณี สงวนพงษ์

MA0413 สรวุฒิ ดวงตา

MA0414 ปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์

MA0415 สุชัญญา ทวีวัน

MA0416 วรลักษณ์ เชื้อบุญมี

MA0417 ประภาพรรณ นาคทอง

MA0418 วิชุดา เครือหิรัญ

MA0419 อมรรัตน์ วิโรจน์พันธุ์

MA0420 กริชเทพ ศรศิลป์

 

สำรอง

MA0421 ธิพาภรณ์ วงษ์สวรรค์

MA0422 รออีด๊ะห์ หะสาเมาะ

 

Flag Counter

Relate

05-10

ต.ค.-ต.ค.

ห้องคลังความรู้ Knowledge Center จากมิวเซียมสยาม พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว

คลังหนังสือและความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มากมายทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ที่รวบรวมเอาไว้ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการอ่าน สนุกสนานกับการค้นคว้า

13 ธันวาคม 2561

Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์ เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง

8 กันยายน 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

15 มิถุนายน 2559

Museum inFocus 2016 - มนุษย(ส)ภาพในพิพิธภัณฑ์: ความกระหายใคร่รู้และการบีฑา

การจัดแสดงภาพของมนุษย์ในพิพิธภัณฑ์อาจหมายถึงความกระหายใคร่รู้และการบีฑาซึ่งหมายถึงการเบียดเบียน บีบคั้น หรือความเจ็บปวด

8 กันยายน 2559

26-26

ก.ย.-ก.ย.

MOVE ON: Museum Academy ReUnion ปฏิบัติการจากคนทำงานพิพิธภัณฑ์

ถึงเวลา #คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า Museum Academy และพี่น้องคนพิพิธภัณฑ์มาพบปะพูดคุยตามประสา "คนพิพิธภัณฑ์"

16 กันยายน 2562