Museum Forum 2016 | Museum Without Walls

[Video] Museum Program for The Alzheimer...

Museum Forum 2016 | Museum Without Walls

 

 

2nd August 2016 | 16.30-18.00

 

Museum Program for The Alzheimer's: Pilot Project in National Museum of Indonesia
Andriyati Rahayu
Lecturer, Faculty of Humanity, Universitas Indonesia

 

Relate

Museum Forum 2016 Museum without Walls

การประชุมวิชาการ Museum Forum 2016 | Museum Without Walls วันที่ 2-3 สิงหาคม 2559

28 กันยายน 2559

21-21

ก.พ.-ก.พ.

Museum inFocus 2019 ชวนเสวนา "ทัศน จดหมายเหตุ" และ "จากจดหมายเหตุถึงผู้ชม"

วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นในพิพิธภัณฑ์กับงานจดหมายเหตุกับ 2 หัวข้อเสวนา

13 กุมภาพันธ์ 2562

Museum inFocus 2015 - พิพิธภัณฑ์ในงานอนุรักษ์ชุมชน

“พิพิธภัณฑ์” ใน “งานอนุรักษ์ชุมชน” คำสองคำนี้มีจุดเชื่อมกันตรงไหน การตีความของสองคำนี้สามารถสร้างความสัมพันธ์กันได้ ถ้าพิพิธภัณฑ์อยู่ในพื้นที่ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์อาจเป็นส่วนหนึ่งของงานอนุรักษ์ชุมชน ต้นกำเนิดแรก ๆ ของพิพิธภัณฑ์ในงานอนุรักษ์ชุมชนมาจากปร

26 สิงหาคม 2559

[Video] Education Within & Beyond Museum Walls...

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.45-12.00 น.
ปาฐกถา การศึกษาในและนอกกำแพงพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาจากสิงคโปร์

26 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์ เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง

8 กันยายน 2559

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ | Museum Forum 2017

ประกาศกำหนดการประชุมฯ และเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.

7 ธันวาคม 2560

Museum inFocus 2015 - ASEA(R)N : การตีความอาเซียนจากหู

วลีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อการบรรยายจบลง “คนทำงานเสียง ก็อย่าฟังแค่เสียง” ความหมายของประโยคนี้ทำให้ทุกคนต้องหันมาตีความว่า แล้วเราจะทำงานกันอย่างไร เสียงเป็นนามธรรมหรือรูปธรรม แล้วถ้าเรานำเสียงในอาเซียนมารวมกัน เสียงจะกลายเป็นรูปธรรมเลยไหม ในปัจจุบัน เสียงมาได้

26 สิงหาคม 2559