สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


Museum Forum 2016 | Museum Without Walls

การประกวดภาพยนตร์สั้น Museum Without Walls

แกลเลอรี

การประกวดภาพยนตร์สั้น
เนื่องในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum without walls 2016

 

หัวข้อการประกวด Museum Without Walls

งานประชุมวิชาการประจำปีด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Without Walls โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2-3 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์จากประสบการณ์ของคนทำพิพิธภัณฑ์ในประเทศอาเซียน ทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ ทางด้านพิพิธภัณฑ์ ระหว่างผู้สนใจและผู้ปฏิบัติการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในหมู่ผู้สนใจและคนทำงานพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานเป็นการบรรยายทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์จากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย ฯลฯ และการประกวดภาพยนตร์สั้น ในประเด็น Museum Without Walls

 

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการ Museum Without Walls ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันมีแนวคิดว่าพิพิธภัณฑ์เป็นองค์กรที่ไม่อาจอยู่ได้อย่างแยกขาดจากสังคมส่วนอื่น พิพิธภัณฑ์ไม่ได้อยู่ได้ด้วยความเชี่ยวชาญของนักวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น การดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันนั้น เชื่อมโยงหลากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ คติชนวิทยา วรรณกรรม เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ต้องสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมและหน่วยทางสังคมอื่นๆ เพื่อให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งบ่มเพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม เป็นการศึกษาทางเลือกได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในแง่นี้ “การมีส่วนร่วม” จึงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับงานด้านพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน

 

การประกวดภาพยนตร์สั้น Museum Without Walls เป็นความพยายามหนึ่งในการจะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ ปฏิบัติการด้านพิพิธภัณฑ์ และเยาวชนที่มีความสนใจด้านการผลิตภาพยนตร์ ทั้งนี้ก็ด้วยความตระหนักว่า พิพิธภัณฑ์มีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยคนทำพิพิธภัณฑ์และผู้ชมพิพิธภัณฑ์ หากวัฒนธรรมการชมพิพิธภัณฑ์ได้ถูกปลูกฝังลงไปในคนรุนเยาว์ ชีวิตของพิพิธภัณฑ์ก็จะยืนยาวและต่อเนื่อง การประกวดภาพยนตร์สั้นนี้ จัดขึ้นก็เพื่อรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ ในกระบวนการประกวด เยาวชนจะได้รับความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ จะมีกระบวนการตีความ สืบค้น ลงพื้นที่ และสื่อสารประเด็นดังกล่าวออกมา โดยภาพรวมแล้ว โครงการนี้มุ่งหวังที่จะเชื่อมโยงระหว่างหลายสาขาวิชา และแปลงองค์ความรู้ทางวิชาการให้สามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์

 

ทั้งนี้ ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับการคัดเลือก จะถูกนำมาฉายในการประชุมวิชาการ Museum Without Walls เพื่อเป็นสื่อในการถกเถียง ขยายประเด็นดังกล่าวออกไปในหมู่ผู้เข้าร่วมสัมมนา

 

อนึ่ง เนื้อหาจากการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ จะได้รับการบรรณาธิกรและจัดพิมพ์ต่อไป ส่วนภาพยนตร์ที่ฉายในงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะจัดทำเป็นซีดี เผยแพร่พร้อมหนังสือ และ/หรือจัดส่งให้หน่วยงานที่สนใจต่อไป
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

ผู้สนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ Documentary Club

 

ประเภทของผลงาน ผลงานภาพยนตร์สั้น

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยสามารถทำงานเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มได้

 

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ในหัวข้อ “Museum Without Walls”
2. ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่กำหนดไว้ในใบสมัครและระบุข้อมูลให้ชัดเจน
3. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
4. ผลงานที่ได้รับรางวัล ลิขสิทธิ์จะเป็นของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่ประกาศผลการตัดสินรางวัล หลังจากนี้จะถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ผลิตงานนั้น สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตามแต่เห็นสมควร

 

การคัดเลือกและตัดสินผลงาน

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. คณะกรรมการจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
2. อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คุณธิดา ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ก่อตั้ง Documentary Club และบรรณาธิการ Bioscope Magazine
4. ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

การคัดเลือกและเงื่อนไขการส่งผลงาน

รอบคัดเลือก

ผู้สนใจส่งผลแนวคิดเกี่ยวกับการทำหนังสั้นในประเด็น
Museum Without Walls ความยาวไม่เกิน 2 หน้า (A4) เนื้อหาในผลงานประกอบด้วย
1) แนวคิด
2) เนื้อหาและโครงเรื่อง
3) ประเภทหนัง (อธิบายและระบุว่าหนังสั้นของคุณเป็นประเภทไหน เช่น Action, Adventure, Animation, Biography, Comedy, Documentary, Historical, Satire หรืออื่นๆ)
4) ประวัติผู้ส่งผลงาน

กำหนดการ
1) รอบคัดเลือกส่งผลงานทาง withoutwalls2016@gmail.com ภายใน 1 มิถุนายน 2559
2) ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบคัดเลือก 8 มิถุนายน 2559

 

 รายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกการประกวดภาพยนตร์สั้น Museum Without Walls

 

1. คุณไกรวิทย์ พุ่มเรือนทอง

2. คุณณัฐนพ ตรัยที่พึ่ง

3. คุณณัฐนนท์ ราตรี

4. คุณธีร์ คำหอม / คุณภควินทร์ นาวาชานาญกิจ / คุณอาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร

5. คุณนันทวุธ ภูผาสุก

6. คุณนุชนาฎ แม้นทิม

7. คุณบูรพา สีกร

8. คุณพิศุทธ์ เดชขุนทด

9. คุณเรวดี งามลุน

10. คุณวีรภัทร บุญมา

11. คุณหทัยรัตน์ มณเฑียร


รอบสัมภาษณ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าสัมภาษณ์และนำเสนอแนวคิดกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง คลังความรู้ มิวเซียมสยาม เวลา 10.00-16.00 น.

ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบสัมภาษณ์ จะรับเงินทุนสำหรับทำหนังสั้น จำนวน 10,000 บาท เพื่อส่งผลงานในรอบตัดสิน

 

กำหนดการ

1) สัมภาษณ์และนำเสนอแนวคิดกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559

2) ประกาศผลการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559

 

 

 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการประกวดภาพยนตร์สั้น

 

I ณัฐนนท์ ราตรี

II ณัฐนพ ตรัยที่พึ่งและณัฐญาภรณ์ เอกทัศน์

III ศุภร ชูทรงเดชและนุชนาฎ แม้นทิม

IV นันทวุธ ภูผาสุก และทีม

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือก 4 ทีมสุดท้าย และขอขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งในรอบแรกและรอบคัดเลือก

 

กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการประกวดภาพยนตร์สั้น

15 มิถุนายน 2559 ยืนยันการรับทุนผ่านอีเมล withoutwalls2016@gmail.com

 

20 มิถุนายน 2559 ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์สั้น ประกอบด้วยทรีทเม้นต์ (หากภาพยนตร์สั้นที่ท่านผลิตเป็น

                       ภาพยนตร์สั้นเชิงทดลอง ให้ท่านสำรวจความเป็นไปได้ในการทำ โดยระบุ โจทย์และ ธีมให้ชัดเจน)

                       สถานที่ถ่ายทำ แผนการดำเนินงาน เพื่อให้กรรมการพิจารณาและแนะนำ

                       ผ่านอีเมล withoutwalls2016@gmail.com

 

21 มิถุนายน 2559 ทำสัญญารับทุนผลิตภาพยนตร์สั้น ณ มิวเซียมสยาม

                       โดยผู้ยืนยันการรับทุนจะได้รับเมลเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารสัญญา

 

10 กรกฎาคม 2559 ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นฉบับร่าง

 

25 กรกฎาคม 2559 ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นฉบับจริง

รอบตัดสิน

ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบตัดสิน ต้องผลิตหนังสั้นความยาว 8-10 นาที โดยทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

1) ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นฉบับร่าง 10 กรกฎาคม 2559
2) ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นฉบับจริง 25 กรกฎาคม 2559
3) นำเสนอหนังสั้น พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Without Walls 2016 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และประกาศผลการตัดสิน 3 สิงหาคม 2559

 

กำหนดการสำคัญ

1 มิถุนายน 2559          ส่งผลงานรอบคัดเลือกทาง withoutwalls2016@gmail.com

8 มิถุนายน 2559          ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบคัดเลือก

11 มิถุนายน 2559        สัมภาษณ์และนำเสนอแนวคิดกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13 มิถุนายน 2559        ประกาศผลการคัดเลือกรอบสัมภาษณ์

10 กรกฎาคม 2559      ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น (ฉบับร่าง)

25 กรกฎาคม 2559      ส่งผลงานภาพยนตร์สั้น (ฉบับจริง)

3 สิงหาคม 2559          นำเสนอหนังสั้น พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

                                 Museum Without Walls 2016

                                 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และประกาศผลการตัดสิน

 

 ประกาศผลรางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น 

Museum Without Walls Short Film Contest

 

 

รางวัลที่ 1 ณัฐนพ ตรัยที่พึ่งและณัฐญาภรณ์ เอกทัศน์

ชื่อเรื่อง : กระทำความอาร์ตหมายเลข 1 (#No.1)

 

 

รางวัลที่ 2 ณัฐนนท์ ราตรี

ชื่อเรื่อง : MUSEUS - ความรู้(สึก)

 

 

รางวัลที่ 3 ศุภร ชูทรงเดชและนุชนาฎ แม้นทิม

ชื่อเรื่อง : ผัสสะ Something from another different

 

 

รางวัลที่ 4 นันทวุธ ภูผาสุก และทีม

ชื่อเรื่อง : วันพิพากษาพิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร 02 225 2777 ต่อ 407, 419, 420 E-mail: chonchanok@ndmi.or.th, withoutwalls2016@gmail.com

  

 Flag Counter

f

ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Museum-without-walls_film-Contest

ประเภท: .pdf ขนาด: 97.80 KB

Relate

30-13

มิ.ย.-ก.ค.

Museum Infocus ครั้งที่ 1 การทำงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ ARCHIVE & MUSEUM

ทำอย่างไรให้งานจดหมายเหตุไม่ได้จบอยู่ที่การจัดเก็บข้อมูลแต่สามารถบอกเล่าเรื่องราวและสื่อสารกับคนรุ่นต่อไปได้? จดหมายเหตุ พิพิธภัณฑ์ และนิทรรศการ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร?

5 กรกฎาคม 2560

01-27

ก.ค.-ก.ค.

[เต็มแล้ว] ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ASEAN Museum Forum 2018

ในหัวข้อ Museum Media: Connecting Museums, Converging People สื่อ สาระ เชื่อมพิพิธภัณฑ์ โยงผู้คน

26 กรกฎาคม 2561

[Video] Potential contribution of Museums without Walls in implementing UNESCO...

2nd August 2016 | 18.00-19.00
Potential contribution of Museums without Walls in implementing the UNESCO Recommendations on Museums
Duong Bich Hanh
Chief of Culture Unit at UNESCO Bangkok Office

26 ธันวาคม 2560

20

ธ.ค.

ภาพบรรยากาศ Museum Infocus 2019 ชวนเสวนาและชมภาพยนตร์ เดอะ ไทม์ส

Museum Infocus 2019 วงเสวนาของคนพิพิธภัณฑ์ ในครั้งนี้ มิวเซียมสยาม ได้ความร่วมมือจาก สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, มูลนิธิฮาวีย์ มิลค์ (Harvey Milk Foundation) และด็อกคิวเมนทารี่ คลับ (Documentary Club)

21 ธันวาคม 2561