1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. โปรแกรมเรียนรู้   >  
  5. นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง ประสบการณ์หูสู่อาเซียน AS(EAR)N

โปรแกรมเรียนรู้

นิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง ประสบการณ์หูสู่อาเซียน AS(EAR)N

แกลเลอรี

กิจกรรมเสวนาวิชาการ
เปิดประเด็นการศึกษา เรียนรู้เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาองค์ความรู้จากนิทรรศการ
• “ดนตรีอาเซียน” วิทยากร อาจารย์อานันท์ นาคคง
• “หูที่หายไป” วิทยากร อาจารย์ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ


กิจกรรมละคร
จัดการนำเสนอคุณค่าและความหมายของเนื้อหานิทรรศการผ่านการตีความด้วยรูปแบบละครจำนวน 4 รอบๆ ละ 30 นาที


กิจกรรม Workshop
เรียนรู้ความหมายและการรับรู้วัฒนธรรมอาเซียนผ่านประสบการณ์การใช้หูในการเปิดรับฟังเสียงที่อยู่รายรอบตัวมนุษย์ในบริบทต่างๆ ทั้งที่คุ้นเคยและแปลกใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้และตีความประสบการณ์ใหม่และให้ความหมายที่แตกต่างกันออกไป สู่การค้นพบความรู้ด้วยตนเอง (Learning by Listening) ผ่านกิจกรรมการฝึกปฏิบัติ
• “เสียงที่มองเห็น”
• “Sound Walk ตามหาหูที่หายไป”

ไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

http://210.1.9.90/museumsiam/upload_picture/Workshop-Sound-Walk.rar

ประเภท: .rar ขนาด: Unknow

http://210.1.9.90/museumsiam/upload_picture/sound-work.rar

ประเภท: .rar ขนาด: Unknow