Museum Academy 2022
Museum Academy 2022 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
Museum Academy 2022
04 ก.ค. 65 458

ผู้เขียน : Administrator

Museum Academy 2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 

 

 

หลักสูตรที่ 1 :
Digital Media for Online Museum การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่องานพิพิธภัณฑ์ออนไลน์
วิทยากร โดย ยิ่งศิวัช ยมลยง และ echo
วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2565

 

อิศรินทร์ อินทะจันทร์
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 

นิศานาถ ไทรทองคำ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

 

ชนินร์พร สุโชควีระวงศ์
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

จิดาภา คงอ่ำ
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ปานรดา น้อยวงษ์
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

 

นิภาพร บุญทองใหม่
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

 

นิรมล โทนทอง
สำนักงานศาลปกครอง พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

 

ภฤตยา ปริญญานพคุณ
สำนักงานศาลปกครอง พิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง

 

วรรณพร ปินตาปลูก
พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จ.ลำปาง

 

ธนกฤต เตจ๊ะ
พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จ.ลำปาง

 

ณฐพรรณ พวงยะ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

สุมัยญา ยะก๊บ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

ปัณฑารีย์ สุวรรณลาภเจริญ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

อภิญญา บ่อวารี
โครงการริทัศน์ มองเมืองมุมใหม่ - ความร่วมมือเยาวชนไทย-ยุโรป

 

กฤษกร สิทธิอาษา
โครงการริทัศน์ มองเมืองมุมใหม่ - ความร่วมมือเยาวชนไทย-ยุโรป

 

ปทุมรัตน์ หิรัญพฤกษ์
มูลนิธิทีทีบี (หน่วยงานกำกับดูพิพิธภัณฑ์ครุฑ)

 

ชนะกันต์ พุกะทรัพย์
มูลนิธิทีทีบี (หน่วยงานกำกับดูพิพิธภัณฑ์ครุฑ)

 

ชุตินันท์ ทองคำ
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 

บุรินทร์ สิงโตอาจ
พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

 

วิชุตา โลหิตโยธิน
Episteme Co., Ltd

 

กิตติพล สรัคคานนท์
Episteme Co., Ltd

 

ลัทธพรรณ กสินธุ์มานะวาท
การไฟฟ้านครหลวง

 

วิเชษฐ เกตุสุวรรณ
การไฟฟ้านครหลวง

 

วิชุดา นาคนาวา
ศูนย์วิทยศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

 

ชลธิชา ราศรี
พิพิธภัณฑ์รัฐสภา

 

คณาธิป ไกยชน
พิพิธภัณฑ์รัฐสภา

 

ธนากร ธีรนนท์
พิพิธภัณฑ์รัฐสภา

 

หลักสูตรที่ 2 : Storytelling and Creative Drama in Museum ละครสร้างสรรค์ในการทำเรื่องเล่าของพิพิธภัณฑ์
วิทยากร โดย บุญพงษ์ พานิช และ Cherry Theatre โรงละครเพื่อการพัฒนา
วันที่ 9-11 สิงหาคม 2565

 

ขวัญชนก ตายัง
มิวเซียมภูเก็ต

 

จันทร์ธิดา สังขจันทร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ชนากานต์ จันทวรสุทธิ์
นักศึกษา University of the Arts London

 

ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

ณัฐวดี คงแสง
Glow Story

 

ณัฐวีร์ บุญญศิริ
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน

 

ตติยา กล่ำกองกูล
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง 7HD)

 

เทรนท์ ฤกษ์สังเกต
Asian Institute of Technology

 

ปนัดดา เต็มไพบูลย์กุล
อิสระ

 

ประภัสสร สุคนธสังข์
มิวเซียมสยาม

 

ปิยะกัลป์ ศรีเมือง
สถาบันการศึกษาทางไกล

 

พรพิน ถิ่นนคร
พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

 

พัชนิดา มณีโชติ
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

 

พาวิชญ์ พัฒนะศรี
กระทรวงวัฒนธรรม

 

พิมพ์ชนก พ่อค้า
นักศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

พีรวิชญ์ ถิระพงษ์
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น

 

ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมงคล ส่งเสริมเจริญโชติ
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

 

มัลลิกา อินุคาอิ
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ศิชา รุ่งโรจน์ธนกุล
อิสระ


อรพรรณ สินธ์ศิริมานะ
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 

อองฟอง เอี่ยมประพันธ์
บ้านปาร์คนายเลิศ

 

อัญมณี ตัณฑ์กุลรัตน์
เรนเดอร์แอนด์เบิร์น

 

อารยา ประพัฒน์ปรีชากุล
อิสระ

 

อารัมภา สุรชาติธำรงรัตน์
บริษัท แปลนโมทิฟ จำกัด

 


หลักสูตรที่ 3 : Futures by Design: How Museums can Use Systems Thinking to Design Actionable Futures การคิดเชิงระบบเพื่ออนาคตพิพิธภัณฑ์
วิทยากร โดย ดร.ตรีชฎา โชติรัตนาภินันท์, เกวลิน ศักดิ์สยามกุล และศิรษา บุญมา
วันที่ 10-12 กันยายน 2565

 

กมลกานต์ โกศลกาญจน์
บางกอกซิตี้ ซิตี้ แกลเลอรี่

 

กิตติยา ชูวรรธนะปกรณ์
บริษัท กิตติยา สถาปนิก จำกัด

 

เกวรีย์ จินะวงค์
La Luna Gallery

 

จอมนาง คงรัตน์
มิวเซียมภูเก็ต

 

จันทร์แรม ชัยศรี
ฝ่ายประวัติศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

 

จิราพร วงษ์ภา
หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ชนิกาภา จีนช่วย
กรมธนารักษ์

 

ธัญชนก เบญจจินดา
บ้านปาร์คนายเลิศ

 

บัลลังก์ เนื่องแสง
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

 

บุณยาพร โชตินันทน์
ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล

 

ปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์
พลีอาดีส บางกอก

 

ปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข
นักวิจัยอิสระ

 

พจวรรณ พันธ์จินดา
บ้านสิงหไคล มูลนิธิมดชนะภัย

 

พิรญาณ์ อาจวิชัย
ATTA Gallery

 

พิระดา ธรรมวีระพงษ์
พีระสตอรี่

 

ภาณุพันธ์ วีรวภูษิต
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

 

ยุวดี ศรีห้วยยอด
พิพิธภัณฑ์สาธารณสุข

 

วิศรุตา วีระสัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

 

วิสุทธ์ มณีรัชตวรรณ
บ้านกนกมณี

 

ศตนันท์ ปัญญาอินทร์
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ

 

ศิรินุช ครุฑธกะ
มหาวิทยาลันราชภัฏนครสวรรค์

 

สุชาดา คำหา
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

โสมสุดา เปี่ยมสัมฤทธิ์
พิพิธภัณฑ์รวมสมัย

 

อธิปัตย์ พุกศรีสุข
TCDC Commons

 

อานุภาพ สกุลงาม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมชั้นเรียน
ที่ https://bit.ly/3P2tPNq
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม เวลา 18.00 น.
ท่านที่ไม่ลงทะเบียนตามวัน/เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การร่วมชั้นเรียน
สอบถามเพิ่มเติม มีณ-ชนน์ชนก 081-912-0400

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ