Muse Around The World
2023 วันพิพิธภัณฑ์สากล
Muse Around The World
17 พ.ค. 66 831

ผู้เขียน : ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

พิพิธภัณฑ์ ความยั่งยืน และสุขภาวะ
ประเด็นการทำงานพิพิธภัณฑ์ในวันพิพิธภัณฑ์สากล วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

สภาการพิพิธภัณฑ์สากล (ICOM) กำหนดให้ประเด็น “พิพิธภัณฑ์ ความยั่งยืน และสุขภาวะ”
เป็นประเด็นแห่งปี 1

พิพิธภัณฑ์เป็นกลไกสำคัญในการสร้างสุขภาวะในสังคม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ด้วยการได้รับความไว้วางใจจากสังคม และด้วยบทบาทในการเชื่อมโยงกับชุมชน พิพิธภัณฑ์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า มีแนวทางหลายลักษณะที่พิพิธภัณฑ์สามารถปฏิบัติ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่กิจกรรมที่ลดผลกระทบจากโลกรวน จนถึงการสร้างสังคมของการอยู่ร่วมกัน เช่น การลดภาวะโดดเดี่ยวในสังคม และการพัฒนาสุขภาพจิตของบุคคล

ปณิธานจากการประชุมพิพิธภัณฑ์นานาชาติ เกียวโต ค.ศ. 2019 (ICOM KYOTO 2019)  เน้นถึง
“ความยั่งยืนและการนำวาระ 2030 สู่การปรับเปลี่ยนโลกของเรา” พิพิธภัณฑ์ควรมีบทบาทในการกำหนดทิศทาง และสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน ด้วยกิจกรรมเสริมศึกษา นิทรรศการ กิจกรรมสัญจร และงานวิจัย

นับตั้งแต่ ค.ศ. 2020 เป็นต้นมา งานใน “วันพิพิธภัณฑ์สากล” ได้ร่วมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2023 โดยสภาการพิพิธภัณฑ์สากลเน้นเป้าหมาย
3 ประการดังนี้

เป้าหมาย 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตและลดปัญหาความโดดเดี่ยวทางสังคม

เป้าหมาย 13 เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยใช้ปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณคาร์บอนในกลุ่มประเทศโลกเหนือ และใช้กลยุทธ์ในการลดผลกระทบในซีกโลกใต้

เป้าหมาย 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน สนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้นำชนพื้นถิ่น และเพิ่มการสร้างความตระหนักต่อภาวการณ์สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ในวันที่ 18 พฤษภาคม สภาการพิพิธภัณฑ์สากลสนับสนุนสมาชิกทุกภาคประชาสังคมร่วมกันและใช้ศักยภาพในการสร้างความเปลี่ยนแปลงพิพิธภัณฑ์มีให้เป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาวะอย่างถ้วนหน้า

ICOM Kyoto 2019

ข้อเสนอในการแก้ปัญหา 2

“ว่าด้วยความยั่งยืนและแนวทางการทำงานเพื่อสนับสนุน วาระ 2023 (Agenda 2023) ในการเปลี่ยนแปลงโลก”

 • การเรียกร้องต่าง ๆ ของผู้คนที่มีต่อโลกในปัจจุบัน ไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืน ทั้งโลกและผู้อาศัย ไม่ว่าจะเป็นผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตอื่น กำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมและสังคมที่9jอเนื่องแบบที่ไม่ได้ตั้งตัวหรือคาดหมายมาก่อน ผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่สูงขึ้น สงคราม ความยากจน โลกรวน และความหลากหลายทางชีวภาพที่กำลังสูญเสีย ยิ่งเป็นการเร่งวิกฤตให้ย่ำแย่ลงและเป็นวงกว้างมากขึ้น ฉะนั้น จึงควรไตร่ตรองถึงวิกฤตการณ์ที่โลกกำลังเผชิญอยู่
 • สมาชิกสหประชาชาติลงมติในการสนับสนุน วาระ 2023 ในการเปลี่ยนแปลงโลก โดยหยิบยกวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาเป็นวาระในการทำงานเพื่อต่อสู้กับปัญหา และวางแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่าในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ประเทศสมาชิกควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ต่าง ๆ เพื่อทำให้ความเปลี่ยนแลงนั้นเกิดขึ้นจริง
 • จึงควรเข้าใจถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์ ในฐานะแหล่งความรู้ที่สังคมไว้วางใจ และแหล่งทรัพยากรที่สามารถสร้างโอกาสให้ชุมชนร่วมลงมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และกรุยทางให้สังคมโลกมองไปข้างหน้า โดยร่วมกันสร้างอนาคตสำหรับทุกคน

ที่ประชุมสามัญ ครั้งที่ 34 สภาการพิพิธภัณฑ์สากล ทั้งกรรมการ พันธมิตร องค์กรภาคี และสำนักเลขานุการ ระบุบทบาทของพิพิธภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ วาระ 2030 ของสหประชาชาติ

 • พิพิธภัณฑ์เห็นพ้องในบทบาทของตนเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ด้วยแผนงาน เครือข่าย และการดำเนินงานทุกรูปแบบตามกำลังของพิพิธภัณฑ์แต่ละแห่ง
 • พิพิธภัณฑ์รับรองแถลงการณ์ด่วนที่สุดของคณะทำงานเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของสภา
  การพิพิธภัณฑ์สากล ในการทบทวนและปรับค่านิยม พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร สำหรับการตอบสนองข้อเรียกร้องนั้น
 • ด้วยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และวาระ 2030 ในการเปลี่ยนแปลงโลก พิพิธภัณฑ์อำนวยทุกวิถีทางทั้งการทำงานภายในองค์กร และร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนภายนอกด้วยแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป้าหมายและความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
  ได้จริง
 • พิพิธภัณฑ์สร้างเสริมตนเอง ผู้ชม และชุมชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามวาระ 2030 ในการเปลี่ยนแปลงโลก โดยพัฒนาความตระหนักและลงมือในการลด
  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยรวมถึงการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับผู้คนและสิ่งมีชีวิตในโลก

ข้อมูล

1 https://icom.museum/en/news/international-museum-day-2023-theme/

2 https://icom.museum/wp-content/uploads/2021/01/Resolution-sustainability-EN-2.pdf

Photo Credit

ภาพปก https://icom.museum/en/news/international-museum-day-2023-theme/

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ