1.    >  
  2. ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง   >  
  3. การจัดการความรู้    >  
  4. Museum Forum 2017 | Museum Education NOW!

Museum Forum 2017 | Museum Education NOW!

[Video] Education Within & Beyond Museum Walls...

26 ธันวาคม 2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.45-12.00 น.
ปาฐกถา การศึกษาในและนอกกำแพงพิพิธภัณฑ์: กรณีศึกษาจากสิงคโปร์

[Video] We make the Museum as We Learn...

26 ธันวาคม 2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30-10.30 น.
ปาฐกถา เราทำพิพิธภัณฑ์ในแบบที่เราเรียนรู้ : เรื่องเล่าในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างการศึกษาและนิทรรศการ

[Video] พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ Museum Forum 2017

26 ธันวาคม 2560

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-9.30 น.
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์
Museum Forum 2017 | MUSEUM EDUCATION NOW!


กำหนดการประชุม | Museum Forum 2017

1 สิงหาคม 2560

กำหนดการประชุม Museum Forum 2017

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ | Museum Forum 2017

7 ธันวาคม 2560

ประกาศกำหนดการประชุมฯ และเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น.