สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


หนังสือ เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ (2562)

 

เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ

Gender of Siam : history of sexual diversity

 

ชื่อเรื่อง : เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ

ผู้แต่ง : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สำนักพิมพ์ : กรุงเทพฯ, สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2562

พิมพ์ครั้งที่ 1 (2562)

บรรณาธิการภาษาไทย : สุไลพร  ชลวิไล

 

 

รายละเอียด :


มิวเซียมสยามได้จัดทำหนังสือ “เพศแห่งสยาม” เล่มนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศของสังคมไทย โดยเรียบเรียงจากเอกสารประวัติศาสตร์ บันทึก หนังสือพิมพ์และจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในฐานะองค์กรการเรียนรู้ มิวเซียมสยามได้สื่อประเด็นที่เป็นเรื่องยากในสังคมนี้ผ่านนิทรรศการ กิจกรรม และหนังสือ ซึ่งเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เข้าถึงผู้คนในวงกว้าง ด้วยหวังว่าจะปูพื้นความเข้าใจในสังคม ปลูกฝังผู้คนให้เรียนรู้เรื่องความหลากหลาย และถือเป็นรากฐานสำคัญอันจะเชื่อมโยงไปสู่การทำความเข้าใจในประเด็นอื่น ๆ ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น หรืออย่างน้อยก็สร้างความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ สนับสนุนในคนที่มีความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

 

 

 

หากมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์หนังสืออภินันทนาการจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

1. ทำจดหมายขอความอนุเคราะห์

1.1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หนังสืออภินันทนาการ "เพศแห่งสยาม ประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางเพศ"

1.2 เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และระบุรายละเอียดการขอหนังสืออภินันทนาการ

2. ส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ มิวเซียมสยาม เลขที่ 4 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

3. หลังจากได้รับจดหมายแล้วจะใช้เวลาดำเนินการพิจารณาและจัดส่งภายใน 2 อาทิตย์