Muse Around The World
ย้อนกลับ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่อรูปภาพ
000_ภาพปก_ร่างมนุษย์
รายละเอียดรูปภาพ
การจัดแสดงร่างมนุษย์ ณ พิพิธภัณฑ์โมเอสการ์ด เดนมาร์ก
ชื่อรูปภาพ
1678424684_180.jpg
วัน/เดือน/ปี
0 543
ประเภทมีเดีย
Image/jpg
ขนาดไฟล์
172.3KB
อัพโหลดเมื่อวันที่
10 มีนาคม 2566
ชื่อรูปภาพ
001_LondonBodies
รายละเอียดรูปภาพ
นิทรรศการ "ร่างลอนดอน"
ชื่อรูปภาพ
1678424703_132.jpg
วัน/เดือน/ปี
10 มีนาคม 2566
ประเภทมีเดีย
Image/jpg
ขนาดไฟล์
232.8KB
อัพโหลดเมื่อวันที่
10 มีนาคม 2566
ชื่อรูปภาพ
002_BodyWorlds
รายละเอียดรูปภาพ
นิทรรศการ "โลกของร่างกาย"
ชื่อรูปภาพ
1678424719_948.jpg
วัน/เดือน/ปี
10 มีนาคม 2556
ประเภทมีเดีย
Image/jpg
ขนาดไฟล์
131.7KB
อัพโหลดเมื่อวันที่
10 มีนาคม 2566
ชื่อรูปภาพ
003_ผังการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์โมเอสการ์ด
รายละเอียดรูปภาพ
ผังการจัดแสดงที่แสดงความสัมพันธ์ของพื้นที่ต่าง ๆ
ชื่อรูปภาพ
1678424740_321.png
วัน/เดือน/ปี
10 มีนาคม 2566
ประเภทมีเดีย
Image/png
ขนาดไฟล์
107.8KB
อัพโหลดเมื่อวันที่
10 มีนาคม 2566
ชื่อรูปภาพ
004_พิพิธภัณฑ์โมเอสการ์ด_มนุษย์โกรบัลล์
รายละเอียดรูปภาพ
การออกแบบส่วนจัดแสดงที่ให้ผู้ชมปรับพฤติกรรมการเข้าชม และพินิจร่างผู้วาย์ชนม์ที่อยู่ตรงหน้าด้วยความเคารพ
ชื่อรูปภาพ
1678424749_776.jpg
วัน/เดือน/ปี
10 มีนาคม 2566
ประเภทมีเดีย
Image/jpg
ขนาดไฟล์
69.9KB
อัพโหลดเมื่อวันที่
10 มีนาคม 2566
ย้อนกลับ