สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

  1.    >  
  2. กิจกรรมและข่าวสาร   >  
  3. กิจกรรมและข่าวสารของมิวเซียมสยาม   >  
  4. กิจกรรมของมิวเซียมสยาม   >  
  5. เต็มแล้ว - [Museum inFocus] ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยน ความรู้เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ในประเด็นด้านประวัติศาสตร์ 2 หัวข้อ

13


พ.ค. 2564


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

31

ม.ค.

เต็มแล้ว - [Museum inFocus] ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยน ความรู้เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ในประเด็นด้านประวัติศาสตร์ 2 หัวข้อ

มิวเซียมสยาม

แกลเลอรี

WHEN

31 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562

13:00 - 17:00

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Museum inFocus 2019 หัวข้อ "120 ปี ราชดำเนิน" และ "เรื่องเล่าสองข้างรางฯ" มีรายชื่อดังนี้
.
เกศรินทร์ แซ่เบ๊
เกสรี ยอดกันสี
กรวิชญ์ ขวัญอารีย์
กฤติมา ลี่รัตนวิสุทธิ์
กษิดิศ อนันทนาธร
กิรณา นิทัศน์เอก
กุลวลี สิทธิธนากร
จตุพร ทองขันธ์
จตุรงค์ ตัณฑะตะนัย
จรรย์วรรธน์ นิพขันธ์
จิณณวัตร เลิศประดิษฐ์
จิรวัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ
จิรัฏฐ์ ศิริลัย
จิราภรณ์ ศิริธร
จุมพล ทัพไชย
จุรีวัลย์ ลิมะวรารัตน์
ชวินทร์ อยู่ชูชัยมงคล
ชัยคุปต์ๆ เขื่อนสุวรรณ
ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า
ชาติชัย นันท์ธราธร
ฐิตินันท์ พจน์ด้วง
ฐิติยา อนุสรศักดิ์
ฐิราภรณ์ ตั้งก่อสกุล
ณธช วรพรรุจี
ณภัสสร์กุล รอดเรืองศรี
ณภัสสร์กุล รอดเรืองศรี
ณรงค์ ขำวิจิตร์
ณัฐภูมิ รับคำอินทร์
ณัฐสินี ภาณุพิพัฒน์พล
ดนัย ผลึกมณฑล
เดือนเพ็ญ ปองเกรียงไกร
ดาราณี เวชพงศา
ดุสิตา บูรณ์กุศล
ทยาทิพย์ ทองตัน
ทรงทรรศน์ จินาพงศ์
ทรงพล จันทร์เพชร
ทัศนีย์ ภานนท์
ทิพย์วรรณ ซิ้มสำอางค์
ธนกร แก้วลอย
ธนาบดี ธรรมสิทธิ์
ธาริน รุ่งโรจน์ธนรัตน์
ธีรัตม์ ชัยธรรม
นนทิยา ทับทอง
นภาพร พิทยวราภรณ์
นรินทร์ นราธัศจรรย์
นฤชภรณ์ กมลนฤเมธ
นฤมล พบสถาน
นัทกฤษ ยอดราช
บัญชา เหล็กคง
บุญชัย ตรีเนตรสัมพันธ์
ปจญศักดิ์ แสงงาม
ปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์
ประทุม สุทธิปริญญานนท์
ประวิทย์ สังข์มี
ปริญญา สุขใย
ปรินทร์ จิระภัทรศิลป
ปุณณัฐฐา กุลชุติธัชพันธุ์
ผกาทิพย์ ขันติพงศ์
พนมกร นวเสลา
พรรณกาญจน์ พิพัฒนกิตติกุล
พิจาริน เลิศสาโรจน์
ภาณุศรี สีหบุตร
ภานุชนาถ สังข์ฆะ
ภูมินทร์ จังอินทร์
มัญฑิตา นัคราจารย์
มิตรชัย กุลแสงเจริญ
มิตรชัย กุลแสงเจริญ
เรวดี สุวิมลโอภาส
ลวลี บุนนาค
วชิรวิทย์ พลัง
วรพล จรูญวณิชกุล
วรภัทร ธีรชัยศุภกิจ
วรรณา นาวิกมูล
วัฒนา อัคคพานิช
วิโรจน์ พิพัฒน์กิตติกุล
วิภาดา ศุภรัฐปรีชา
วุฒิ เพชรสิงห์
วุฒิพัส เพชรสิงห์
ศิริมา วรวรรณ ชมสุรินทร์
ศิวดล ฟูตระกูล
ศุภชัย ปรากฎผล
เสถียร ปรีดาสา
โสมย์วสี นํ้าทิพย์
สมเกียรติ พงศ์เป็นสุข
สมรัก ผลส่ง
สมฤทธิ์ พุทธันบุตร
สมศักดิ์ อมรพงศ์ชัย
สวิตรา ดวงประทีป
สังคม สมบูรณ์เหลือ
สิตา ธงชัยบริสุทธิ์
สิรินยา วัฒนา
สุทธ์สินี นิทัศน์เอก
สุธีรา สุนทรพันธ์
สุวรรณา คูหาภาสกร
สุวิชา พิทักษ์กาญจนกุล
สุวิมล เชื้อชาญวงศ์
หทัยพัฒน์ วงศ์ศรีกุล
อภิญญา นนท์นาท
อมรเทพ กมลศักดิ์กำจร
อรรถพล นาคราช
อัครชัย อังศุโภไคย
อัจฉรา ทองรอด
อารยา ประโมจนีย์
เอกชัย เอื้อธารพิสิฐ
.
พบกันในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม (ท่าเตียน)
.
#กำหนดการสำคัญ
12.30 น. ลงทะเบียน ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม
13.00 น. 120 ปี ราชดำเนิน รศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
15.00 น. เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
16.30 น. ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย
17.00 น. รับประทานอาหารว่าง/ รับหนังสือ "เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน"
.
#หมายเหตุ
1) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2) โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับหนังสือฯ

การเดินทาง
สามารถดูวิธีการเดินทางได้ที่
https://goo.gl/maps/p7YBNctSSLp
.
มิวเซียมสยาม เลขที่ 4 ถนนสนามไชย พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ละติจูด : 13.767397
ลองติจูด : 100.498604
.
รถเมล์ 3, 6, 7ก, 8, 9, 12, 32, 40ก, 44, 47, 53, 60, 73, 73ก, 82, 524
เรือด่วนเจ้าพระยา ธงส้ม ท่าราชินี (น7)
สอบถามเพิ่มเติม 02 225 2777 ต่อ 431, 432
.
---------------------------------------
.
[#เต็มแล้ว]
 
ขณะนี้ มีผู้สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่ง Museum inFocus 2019 เต็มจำนวนแล้ว
 
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงานจะส่งอีเมลยืนยันกับท่านอีกครั้ง ตามอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
 
สำหรับเพื่อนๆ ที่สำรองที่นั่งไม่ทัน ทางทีมงานจะมีการบันทึกเทปการเสวนาเพื่อให้รับชมได้ย้อนหลัง สามารถติดตามได้ที่ Youtube.com/museumsiam ครับ
 
------------------------
 
[Museum inFocus] มิวเซียมสยามขอเชิญผู้สนใจ
ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยน ความรู้เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ในประเด็นด้านประวัติศาสตร์ ใน 2 หัวข้อ คือ
 
120 ปี ราชดำเนิน โดย รศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ
เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
หลังจบการเสวนาขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชม สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย
พิเศษ สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถรับหนังสือ เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน
 
ขณะนี้ #มีผู้สนใจลงทะเบียนสำรองที่นั่งเต็มจำนวนแล้ว
 
กำหนดการสำคัญ
12.30 น. ลงทะเบียน
13.00 น. 120 ปี ราชดำเนิน โดย รศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
15.00 น. เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
16.30 น. ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามไชย
17.00 น. รับประทานอาหารว่าง/ รับหนังสือ "เรื่องเล่าสองข้างราง MRT สีน้ำเงิน"
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
สอบถามเพิ่มเติม 02 225 2777 ต่อ 431, 432

Relate

30

พ.ค.

มันจะหาดูยากๆ หน่อย! มิวเซียมสยาม ดึง 3 คนดัง เนรมิตนิทรรศการ “ไทยทำ...ทำทำไม”

นิทรรศการ 3 ห้องสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมนวัตกรรม "ไทยทำ" ที่คนไทยต้องมาดู

31 พฤษภาคม 2560

07-15

ก.ค.-ก.ค.

เวิร์กชอป “หยิบ จับ ปรุงรส เมนูเด็ดจากรั้วบ้าน”

มาเวิร์กชอปสุดแซ่บ ที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับ “ส้มตำ” อาหารจานเด็ดที่ใครๆ ก็กล่าวขวัญ

7 กรกฎาคม 2560

นิทรรศการประติมากรรมทองสัมฤทธิ์กรีกที่พิพิธภัณฑ์เจ. พอล เก็ตตี้ ในแอลเอ

J.Paul Getty Museum รวบรวมมาจัดแสดงให้คอศิลปะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่สัมผัสด้วยตากลางเมืองลองแองเจลิสในนิทรรศการประติมากรรมเฮนเลนนิสติคภายใต้ชื่อ 'The Power and Pathos” (Bronze Sclpture of Hellenistic world)

7 กันยายน 2561

“The Bunny Museum” พิพิธภัณฑ์แปลกที่ถูกบันทึกชื่อลงในกินเนสบุ๊ค

ส่งท้ายเดือนแห่งความรัก กับพิพิธภัณฑ์น่าเลิฟ “The Bunny Museum” ที่แค่ฟังชื่อก็รู้แล้วว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้ากระต่ายน้อยขนปุยอย่างแน่นอน

24 กุมภาพันธ์ 2560