title-news-event

05


มิ.ย. 2563


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

ม.ค.

WHEN

0 543 - 0 543

-

Relate

Muse Check-in : นิทรรศการหมุนเวียนชุดใหม่จากมิวเซียมสยาม ให้คนไทยเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางเพศ

“ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตาม ประสบการณ์และเรื่องราวด้านความหลากหลายทางเพศในมุมมองต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆ คนได้เข้าใจในตัวตน ช่วยให้สังคมเข้าใจความแตกต่างและยอมรับในความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น”

7 มิถุนายน 2561

Muse Forward : บันเทิงเชิงเรียนรู้

เพราะการเรียนรู้อยู่ในทุกๆ ช่องทาง Muse Forward ฉบับนี้จะพาคุณไปสัมผัสรูปแบบของการเรียนรู้ต่างๆ ที่หาได้ง่าย ในทุกวันนี้

11 มิถุนายน 2561

กำหนดการประชุม | Museum Forum 2017

กำหนดการประชุม Museum Forum 2017

1 สิงหาคม 2560