title-news-event

23


ก.ย. 2562


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

ม.ค.

แกลเลอรี

WHEN

0 543 - 0 543

-

Relate

นิทรรศการว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ (2561)

ชายหญิง สิ่งสมมุติ
นิทรรศการว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ
Gender illumination

20 มิถุนายน 2561

17-30

พ.ค.-ก.ย.

นิทรรศการหมุนเวียน ชุด "ชาย หญิง สิ่งสมมุติ : นิทรรศการว่าด้วยเรื่องความหลากหลายทางเพศ" (Gender Illumination Exhibition)

นิทรรศการที่ชวนทุกคนมาร่วมเปิดความคิด ร่วมเรียนรู้ว่าความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องของเราทุกคน

2 พฤษภาคม 2561