title-news-event

29


พ.ค. 2563


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

ม.ค.

WHEN

0 543 - 0 543

-

Relate

Museum inFocus 2016 - เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์

เบื้องหลังปฏิบัติการ(วัตถุ)พิพิธภัณฑ์ เริ่มจากขอบเขตภารกิจและหน้าที่ของคนทำงาน ที่ต้องทำหน้าที่คัดเลือกวัตถุสำหรับจัดแสดง ที่ให้เนื้อหาสัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง

8 กันยายน 2559

26-04

ก.ค.-ส.ค.

บรรยายทางวิชาการเรื่อง "พระราชพิธีพระบรมศพไทยและพม่า"

"งานพระบรมศพของกษัตริย์เมียนม่ามิงตะยาจี การเปลี่ยนผ่านจากธรรมราชาบนโลกนี้ไปสู่สรวงสวรรค์ การเชื่อมร้อยชุมชนด้วยพิธีกรรม ความเชื่อ นัยทางการเมือง และเรื่องธรรมเนียมพระบรมศพในราชสำนักพม่า"

26 กรกฎาคม 2560

Museum inFocus 2015 - Curating the Spirit : Intangible Values in Museum Collections

“เรื่องเล่า” “ความเชื่อ” “ข้อปฏิบัติ” สามารถเป็นมรดกวัฒนธรรมได้หรือไม่ จากความเห็นของนักวิชาการที่ผ่านมาได้มีการกำหนดบทบาทมรดกทางวัฒนธรรมแบบนามธรรมน่าจะมาจากชุมชนและตัวบุคคล โดยมีนิยามของพิพิธภัณฑ์ คือ “การแสดงมรดกของมนุษยชนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม” ว่าพิ

26 สิงหาคม 2559

27-27

ธ.ค.-ธ.ค.

Museum inFocus 2019 หัวข้อ “บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ 2018 เมื่อศิลปะ ปะทะ ชุมชน นอกพื้นที่พิพิธภัณฑ์” โดย คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์

เสวนา แลกเปลี่ยน ความรู้เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ในประเด็น “บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ 2018 เมื่อศิลปะ ปะทะ ชุมชน นอกพื้นที่พิพิธภัณฑ์”

19 ธันวาคม 2561

21-21

ก.พ.-ก.พ.

Museum inFocus 2019 ชวนเสวนา "ทัศน จดหมายเหตุ" และ "จากจดหมายเหตุถึงผู้ชม"

วงสนทนาสำหรับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นในพิพิธภัณฑ์กับงานจดหมายเหตุกับ 2 หัวข้อเสวนา

13 กุมภาพันธ์ 2562

Museum inFocus 2015 - ละคร(บน)เวทีพิพิธภัณฑ์

มีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่า “พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ระดับไหน” “ละครสามารถสร้างการเรียนรู้ได้แบบไหน” คำตอบ คือ การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มาพร้อมกันและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ละครจึงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งและถ้านำละครเข้ามาจัดใน

26 สิงหาคม 2559