title-news-event

10


ธ.ค. 2562


กิจกรรมของมิวเซียมสยาม

01

ม.ค.

WHEN

0 543 - 0 543

-

Relate

01

เม.ย.

ร่วมส่งบทคัดย่อ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017

การประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ Museum Forum 2017 "Museum Education NOW! : Agenda, Practice, Conflict and Solution"

12 เมษายน 2560

14-14

มี.ค.-มิ.ย.

“Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” จังหวัดพะเยา

ความเป็นไทยที่แท้จริง” ความเป็นไทยอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลาย “ความเป็นไทยที่รู้จักเลือกรับและปรับใช้” นั่นคือ การผสมผสานสิ่งดีงามจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเรา

9 มีนาคม 2560