ปฎิทินกิจกรรม
MUSEUM HOPPING กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนนักเล่าเรื่อง
กิจกรรม
11 ก.ค. 67 91
14 กันยายน 2567 - 15 กันยายน 2567
ฟรี
มิวเซียมสยาม

ผู้เขียน : Administrator

มิวเซียมสยาม จัดกิจกรรมเพื่อชวนเยาวชนไทยอายุระหว่าง 13-18 ปี เที่ยวชม เยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Culture) และการเป็นนักเล่าเรื่อง (storyteller) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยเพิ่มประสบการณ์กระบวนการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปแบบการนำเสนอแตกต่าง 2 แห่ง คือ มิวเซียมสยาม เป็นพิพิธภัณฑ์แนว narrative เน้นการเล่าเรื่อง โดยนำเสนอผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีร่วมสมัย และ พิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และชุมชน (Museum of History and Archaeology) ที่เล่าความเป็นมาของมนุษย์ในอดีต เน้นจัดแสดงวัตถุโบราณ รวมถึงการพัฒนาทักษะการเป็นนักเล่าเรื่องที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยคาดว่าเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม และมุ่งหวังให้ขยายผลเป็นอาสาสมัครของมิวเซียมสยามและพิพิธภัณฑ์ด้าประวัติศาสตร์และศิลปะในอนาคต ต่อไป


ขอต้อนรับวัยรุ่นทุกคน
สมัคร วันนี้ ถึง 26 กรกฎาคม 67
วันจัดกิจกรรม 14 – 15 กันยายน 2567
เวลา 9.00-16.30 น.
คัดเลือกเพียง 20 คน เท่านั้น
ประกาศผล วันที่ 5 สิงหาคม 2567

รูปแบบกิจกรรม
ไป- กลับ

สถานที่จัดกิจกรรม
มิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑ์ในเกาะรัตนโกสินทร์

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับ

  • ร่วมกิจกรรมฟรี !!!!
  • ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ จากนักเล่าเรื่อง ภัณฑารักษ์ และผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ
  • ของที่ระลึก
  • เกียรติบัตรจากมิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

สมัครที่ : https://forms.gle/3Xpii77GMy6qCLXW6

สอบถามเพิ่มเติมที่ museumsiam.bkk@gmail.com

ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
2. มีความสนใจพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
4. ส่งลิ้งก์คลิปสั้น หัวข้อ พิพิธภัณฑ์ เมื่อครั้งล่าสุด/ The museum recently ความยาวไม่เกิน 2 นาที

***เงื่อนไขและข้อกำหนดการสมัคร

 

1. ผู้สมัครสามารถส่งลิ้งก์คลิปสั้นในนามบุคคล

2. ผู้สมัครสามารถส่งคลิปวิดิโอได้ประเภทเดียวเท่านั้น (วิดีโอเท่านั้น)

3. คลิปวิดีโอ ที่ได้รับคัดเลือกต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ พิพิธภัณฑ์ เมื่อครั้งล่าสุด/ The Museum Recently ตามที่โครงการกำหนด

4. พิพิธภัณฑ์ มีความหมายครอบคลุมถึง แหล่งเรียนรู้ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์หัตถกรรม วัด มัสยิด ฯลฯ

5. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ โดยห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบคลิปวิดีโอของบุคคลอื่น หรือนำผลงานของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น

6. ผู้สมัครยินดีให้ความอนุเคราะห์สิทธิ์ในการเผยแพร่คลิวิดิโอ ไฟล์ภาพ ที่ส่งมาเพื่อการประชาสัมพันธ์และการจัดการความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ของมิวเซียมสยาม ทั้งนี้ ผลงานบางส่วนอาจได้รับการตัดต่อเพื่อความกระชับในการนำเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับช่องทางที่นำเสนอ โดยยังคงสาระของต้นฉบับไว้

7. หากคลิปวิดีโอที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก โดยถือเอาวันที่โพสต์ลงในการสมัครเป็นสำคัญ

8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ขอสงวนสิทธิการตอบข้อสงสัยต่างๆย้อนกลับ