พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี


แอบ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี

ชื่อศิลปวัตถุ: แอบ
รายละเอียดศิลปวัตถุ: อายุราวปลายพุทธศตวรรษ ที่ 25 ปี พ.ศ. 2475-2500
   
   วัสดุ : ไม้ไผ่ หวาย 
   ประโยชน์ : ใช้สำหรับใส่หมาก ยาสูบ
   ที่พบ : ภาคเหนือตอนล่าง

มัลติมีเดีย