พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเวียงเกาะกลาง


เศียรเทวดา

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเวียงเกาะกลาง

ชื่อศิลปวัตถุ: เศียรเทวดา
รายละเอียดศิลปวัตถุ: โบราณวัตถุจาก เจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม (เจดีย์ประธาน)

   วัสดุ : ปูนปั้น
   
ที่มา : ได้มาจากการขุดแต่งเจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม (เจดีย์ประธาน) ด้านทิศใต้

มัลติมีเดีย