พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเวียงเกาะกลาง


ยังไม่พบข้อมูลชื่อเรียก

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเวียงเกาะกลาง

ชื่อศิลปวัตถุ: ยังไม่พบข้อมูลชื่อเรียก
รายละเอียดศิลปวัตถุ: โบราณวัตถุจาก เจดีย์ทรงปราสาทย่อมุม (เจดีย์ประธาน)

   วัสดุ : ปูนปั้น

มัลติมีเดีย