พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)


ชามลายคราม

พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว (วัดลี)

ชื่อศิลปวัตถุ: ชามลายคราม
รายละเอียดศิลปวัตถุ: เป็นชามเขียนสีน้ำเงินใต้เคลือบ สมัยราชวงศ์หมิงอายุประมาณพุทธศักราชที่ 21 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.5 ซม.มีจารึกอักษรจีนเขียนอยู่ใต้ก้นชาม “ต้าหมิงเหนียนเจ้า” แปลว่า “ผลิตในสมัยราชวงศ์หมิงที่ยิ่งใหญ่” พบได้ที่โบราณสถานแห่งหนึ่งในเวียงเก่าพยาว เมื่อปี พ.ศ. 2520

มัลติมีเดีย