สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน


เงินสร้าง พระบรมรูปทรงม้า มาจากแหล่งใด ?

เงินสร้าง พระบรมรูปทรงม้า มาจากแหล่งใด ?

 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ พระบรมรูปทรงม้า ที่ประดิษฐาน ณ พระลานพระราชวังดุสิต นับเป็นอนุสาวรีย์บุคคลแห่งแรกในประเทศไทย รวมทั้งเป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในขณะที่บุคคลนั้นยังมีชีวิต

 

เดิมเชื่อกันว่าพระบรมรูปทรงม้าเกิดขึ้นจากประชาชนร่วมกันสร้างถวายในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ที่ทรงครองราชย์ยาวนานกว่ากษัตริย์องค์ใดก่อนหน้าพระองค์ แต่ไกรฤกษ์ นานา ได้แสดงหลักฐานหักล้างความเชื่อเดิมโดยเสนอว่า การสร้างพระบรมรูปทรงม้าเป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 5 อยู่ก่อนแล้ว

 

ในพระราชหัตถเลขาที่มีถึงพระยาสุขม (ปั้น สุขุม) เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2450 มีใจความว่าจะนำ...

 

 “เงินที่ข้าราชการเรี่ยรายในการทำบุญแซยิดอายุครบ 50 อันมีเหลืออยู่นั้น ก่อสร้างเป็นซุ้มประตู ที่ต้นถนนเบญจมาศ อันต่อกับถนนดวงตะวันและถนนราชดำเนินนอก เพื่อเป็นซุ้มประตูสำหรับวังสวนดุสิต ....มาภายหลังพระยาสุริยาคิดเห็นว่าน่าจะหล่อพระบรมรูปทรงม้า ตั้งบนหลังซุ้มนั้น แต่ไม่มีโอกาสจะได้ทำรูป ก็ระงับมาอีก”

 

จึงทำให้ทราบว่าพระบรมรูปทรงม้านี้ เป็นพระราชประสงค์ส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 5 เริ่มดำเนินการอย่างเงียบๆ เพื่อสร้างพระบรมรูปที่ “กำลังทรงม้า” เพื่อทำเป็นซุ้มประตูทางเข้าพระราชวังดุสิตที่สร้างขึ้นใหม่ โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังแนวความคิดนี้ คือ พระยาสุริยานุวัตร์ และพระองค์ก็เห็นชอบด้วย ทั้งนี้มีพระราชประสงค์ใช้เงินบริจาคที่เหลือจากงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕๐ พรรษา (ทำบุญแซยิดครบ 50 พรรษา) ที่รวบรวมได้ตั้งแต่ปีพ.ศ.2446

 

จากนั้นเมื่อพระองค์ทรงเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 พระองค์จึงสานต่อโครงการสร้างพระบรมรูปทรงม้า โดยหาโรงหล่อและเสด็จไปประทับเป็นแบบให้ปั้น และเมื่อการก่อสร้างพระบรมรูปทรงม้าคืบหน้าขึ้นโดยลำดับ คณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกโดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช (รัชกาลที่ 6) เป็นองค์ประธานการจัดงานจึงทูลขอพระบรมราชานุญาตเรี่ยไรจากราษฎรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศให้บริจาคตามกำลังทรัพย์ เพื่อนำเงินทูลเกล้าฯถวายเป็นการเฉลิมพระขวัญ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำชับว่าให้เป็นไปตามความสมัครใจ จะจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ แต่ทว่ามีเงินบริจาคเป็นจำนวนมากถึง 1 ล้าน 2 แสนบาท ซึ่งเกินงบประมาณ เงินที่เหลือไปก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของไทยคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พระบรมรูปทรงม้า หล่อด้วยโลหะสำริด มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของพระองค์จริง ฉลองพระองค์ด้วยเครื่องยศจอมพลทหาร ประดับบนม้าพระที่นั่ง พระหัตถ์ขวาพาดอยู่บนหลังม้า ทรงถือคฑาจอมทัพช้างสามเศียร พระหัตถ์ซ้ายทรงรั้งบังเหียน มีกระบี่ห้อยอยู่ทางด้านซ้าย ในสมัยนั้นนิยมเรียกว่า ตุ๊กตาทองแดง

 

และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2451 พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ เป็นประธานเปิดพระบรมรูปด้วยพระองค์เอง พระบรมรูปทรงม้า ถูกประดิษฐาน ณ ลานพระราชวังดุสิต ตรงตําแหน่งซุ้มประตูที่ทรงตั้งพระทัยไว้

 

ด้วยเหตุนี้ เงินที่นำมาสร้างพระบรมรูปทรงม้านั้น ได้มาจากสองคราว คือ

(1) คราวที่หนึ่งมาจากเงินบริจาคที่เหลือจากงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 50 พรรษา และ

(2) คราวที่สองมาจากเงินที่เรี่ยไรจากประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกเฉลิมฉลองการครองราชสมบัติยาวกนานกว่า 40 ปี

 

หลังจากวันเปิดพระบรมรูปทรงม้าครบรอบ 1 ปี มีงานสมโภชฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2452 และมีความคิดว่าจะให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เป็นประจำต่อเนื่องไปทุกปี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

 

“ด้วยราษฎรพ่อค้าโดยมากด้วยกันคิดเห็นว่า พระบรมรูปทรงม้า ซึ่งประชาชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นไว้ที่พระลานพระราชวังสวนดุสิตแต่ศกหลังนั้น นับว่าเปนสง่าราศีของบ้านเมืองอย่างยิ่ง ก็แลการที่ได้พร้อมกันออกทรัพย์สร้างพระบรมรูปขั้นไว้นี้ ก็ด้วยความจงรักภักดีแลรฤกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นเครื่องหมายความกตัญญูกตเวที ที่พระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์บำรุงอาณาประชาราษฎรให้ได้ความศุขสำราญ พระบรมรูปได้ประดิษฐานมาแล้วบรรจบครบรอบปีในเดือนพฤศจิกายน ร.ศ.128 นี้ …แลควรมีการมหรสพสำหรับไปเที่ยวเตร่กันเล่นให้เป็นที่รื่นเริงสนุกสบาย เปนงานนักขัตตฤกษ์ประจำปีของประชาชนทั้งหลาย”

 

อย่างไรก็ตามในปีถัดมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าเพื่อแสดงความจงรักภักดี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2454 ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคล ในปีถัดมาจึงทรงเปลี่ยนเป็นวันที่ 23 ตุลาคม และสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้

 เงินสร้างพระบรมรูปทรงม้ามาจากแหล่งใด

 

 

สรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์ 

 

 


บรรณานุกรม

 

 

การสมโภชพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งราษฎรพ่อค้าได้จัดทำที่หน้าพระลานพระราชวังสวนดุสิต เมื่อวันที่ 15-16-117 พฤศจิกายน รัตนโกสินทร์ ศก 128. (2452, 30 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 26 หน้า 2128.

 

ไกรฤกษ์ นานา. (11 พฤศจิกายน 2562). หลักฐานใหม่แย้งข้อมูลเก่า “เบื้องหลัง เบื้องลึก” ของสาเหตุการสร้างพระบรมรูปทรงม้า ร.5 เข้าถึงจาก https://www.silpa-mag.com/history/article_8497

 

โกวิทย์ นามแก้ว. (2556). พระบรมรูปวีรกษัตริย์ทรงช้างและม้า. ศิลปนิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ทฤษฎีศิลป์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

 

บัณฑิต จุลาลัยและรัชดา โชติพานิช. (18 มีนาคม 2561). พระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต. เข้าถึงจาก https://www.matichon.co.th/columnists/news_878351

 

Relate

ความศักดิ์สิทธิ์ของชุดครุย

สรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์

17 สิงหาคม 2563

ศาลาเฉลิมไทย ตำนานโรงภาพยนตร์ไทย

สรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์

23 กรกฎาคม 2563

ถอดรหัสสีตราพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร.

สรวิชญ์ ฤทธิจรูญโรจน์

20 สิงหาคม 2563

ก่อนจักรยานจะย้ายจากสนามหลวง

รัชนก พุทธสุขา

27 สิงหาคม 2563

นิทรรศการผสานวัย ใน "ล่องรอยราชดำเนิน" ตอนที่ 1

คุณดาราณี เวชพงศา และ กองบรรณาธิการ Museum's Core

28 กรกฎาคม 2563