[#MuseumsCore] ดับร้อนก่อนมีน้ำแข็ง

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-8 รูป จากทั้งหมด 8 รูป

สารพัดวิธีการดับร้อนก่อนจะมีน้ำแข็งด้วยภูมิปัญญาไทย