[#MuseumsCore] อยุธยาที่ชาวสยามไม่บันทึก

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-11 รูป จากทั้งหมด 11 รูป

อยุธยาที่ชาวสยามไม่บันทึก ในจดหมายเหตุของลาลูแบร์

 

จากความเดิมตอนที่แล้วใน เมื่อบันทึกของลาลูแบร์ถูกตั้งคำถาม 

เรามาหาคำตอบกัน