[#MuseumsCore] ใคร "หนักแผ่นดิน" ในวรรณคดีไทย

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-8 รูป จากทั้งหมด 8 รูป

วลี "หนักแผ่นดิน" ไม่ได้เพิ่งมีใช้ในเพลง "หนักแผ่นดิน" แต่เป็นวลียอดฮิตที่ใช้กันมานานแล้วในวรรณคดีไทยเรื่องต่าง ๆ 

วลีนี้ใครใช้พูดกับใครบ้างไปสำรวจกัน