The Collection of National Discovery Museum Institute


ผ้าซิ่นหมี่โลด(หมี่ลวด)

มิวเซียมสยาม

ชื่อ : ผ้าซิ่นหมี่โลด(หมี่ลวด)

อายุ : ประมาณ 80 ปี

ขนาด : -

วัสดุ : ผ้าไหมผสมฝ้าย

ประวัตืิวัตถุ : ผู้ทอ แม่คุณพิรา บ้านเนินขาม ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

สภาพวัตถุ : สมบูรณ์

 

 

 

 

  หมายเลขวัตถุ : ndmi387  

 

หมายเหตุ : - 

Relate

ผ้าซิ่นหมี่โลด(หมี่ลวด)

ผ้าซิ่นหมี่โลด(หมี่ลวด) (หมายเลขวัตถุ - ndmi373)

7 มิถุนายน 2559