Transpotation


รถลาก

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รถลากหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารถเจ๊ก ได้เข้ามาสู่เมืองไทยเมื่อ พ.ศ. 2414 โดยขุนนางจีนในเมืองไทยคนหนึ่ง ชื่อ จีนพุก หรือ พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (พุก) เป็นผู้นำเข้ารถลากคันแรกมาจากประเทศจีน เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในภาพคือ พระยาอภัยราชา (ม.ร.ว. ลพ สุทัศน์) กับรถลาก

 

เอกสารอ้างอิง

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. (2552). 225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. หน้า 125