พิธีเปิดสะพานพุทธยอดฟ้า


เรือรบหลวงแล่นผ่านช่องสะพานพระพุทธยอดฟ้า

สะพานพระพุทธยอดฟ้า

เรือรบหลวงแล่นผ่านสะพานพระพุทธยอดฟ้า เนื่องในพิธีเปิดสะพานเมือวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2475 สะพานพระพุทธยอดฟ้าเป็นสะพานที่สองที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี สะพานแรกที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคือสะพานพระราม 6 เป็นสะพานรถไฟซึ่งเปิดใช้ในปีแรกแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เอกสารอ้างอิง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2549). ประวัติการเมืองไทย 2475-2500. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว.