archaeological site


แม่นํ้าน่าน

จ.พิษณุโลก

แม่นํ้าน่านไหลผ่านกลางเมืองพิษณุโลก มองเห็นยอดพระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุกับแม่น้ำน่าน

ภาพจากหนังสือ พิษณุโลกของเรา โดย หวน พินธุพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๔