พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

จ.เชียงราย

แกลเลอรี

ผลลัพธ์ : 1-4 รูป จากทั้งหมด 4 รูป

ภาพด้านหน้าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

ภาพโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดี ตั้งแต่ พ.ศ.2500 ถึงปัจจุบัน