โปสการ์ดเก่าแก่ของสยาม

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

โปสการ์ดใบนี้เป็นโปสการ์ดรูป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่เรียกกันว่า วัดพระแก้ว ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๓๒๗ และยังทรงโปรดเกล้าฯให้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต

 

เอกสารอ้างอิง : Bonnie Davis. (1987). Postcards of old Siam. Singapore: Times Editions.