การแสดงละครเรื่องนิทราชาคริต

จ.กรุงเทพมหานคร

การแสดงละครเรื่องนิทราชาคริตในรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2435