บัตรเชิญรับประทานอาหาร

จ.กรุงเทพมหานคร

บัตรเชิญรับประทานอาหารที่สถานฑูตไทยในปารีส