เสื้อผ้าในอดีต

เป็นภาพของเสื้อผ้าที่สีซีดลงเมื่อถูกแสงแดดเป็นเวลานาน