สำหรับผูสูงอายุ
คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

พิธีเปิดสะพานพุทธยอดฟ้า


เรือรบหลวงแล่นผ่านช่องสะพานพระพุทธยอดฟ้า

สะพานพระพุทธยอดฟ้า

เรือรบหลวงแล่นผ่านสะพานพระพุทธยอดฟ้า เนื่องในพิธีเปิดสะพานเมือวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2475 สะพานพระพุทธยอดฟ้าเป็นสะพานที่สองที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเชื่อมฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี สะพานแรกที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคือสะพานพระราม 6 เป็นสะพานรถไฟซึ่งเปิดใช้ในปีแรกแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เอกสารอ้างอิง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. (2549). ประวัติการเมืองไทย 2475-2500. กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว.

Relate