พลายมงคลในขบวนแห่โล้ชิงช้า

พลายมงคลแต่งตัวเป็นช้างเอราวัณ (มี ๓ หัว) เข้ากระบวนแห่ราชพิธีโล้ชิงช้า พ.ศ. ๒๔๓๗ ช้างแสนรู้ชื่อพลายมงคลเป็นช้างที่พระเจ้าเชียงใหม่ส่งมาถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมารเพื่อเป็นบรรณาการในงานพระราชพิธีโสกันต์ พ.ศ.๒๔๓๓