ปกนิยายเรื่องห้วงรักเหวลึก วาดโดยเฉลิมวุฒิ

ปกนิยายเรื่องห้วงรักเหวลึก วาดโดยเฉลิมวุฒิ เล่มที่ 23 ไม่ระบุปีพิมพ์ (เทียบจากเล่มอื่น ๆ อนุมานว่าอยู่ในช่วง พ.ศ. 2492)