พระราชวังบางปะอิน

จ.พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ของพระราชวังบางปะอินนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วน ได้แก่เขตพระราชฐานชั้นนอกพระที่นั่งวโรภาษพิมานเขตพระราชฐานชั้นนอกนั้นเป็นบริเวณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้สำหรับการออกมหาสมาคมหรือประกอบพระราชพิธีต่างๆณพระที่นั่งองค์นี้จนถึงปัจจุบัน

ที่มา : http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=pn2474&date=27-03-2011&group=38&gblog=20