Image location


กรมไปรษณีย์โทรเลข

จ.กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้นในปี พ.ศ.2426 กระทั้งในปี พ.ศ.2441 จึงรวมเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลข ซึ่งมีที่ทำการแห่งแรกตั้งอยู่ที่ปากคลองโอ่งอ่างโดยในตอนต้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มมีการวางสายโทรเลขจากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองสมุทรปราการ และประภาคารที่ปากน้ำเป็นครั้งแรก