Image location


พระเมรุมาศสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

จ.กรุงเทพมหานคร

พระเมรุมาศสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีในรัชกาลที่6 สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงออกแบบขึ้นในปี พ.ศ.2464 นับเป็นพระเมรุมาศองค์แรกที่ทรงออกแบบ