Tha-tian Image


ประตูพุฒตาล

จ.กรุงเทพมหานคร

แสดงตึกแถวถนนมหาราชที่สร้างขึ้นสมัยในรัชกาลที่ 5 ตรงบริเวณปากซอยท่าเตียน ซึ่งตรงกับประตูเมืองที่มีนามว่า "ประตูพุฒตาล"