พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

จ.เชียงราย

แกลเลอรี

ภาพด้านหน้าของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

ภาพโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดี ตั้งแต่ พ.ศ.2500 ถึงปัจจุบัน